gpg::AppIdentifier

#include <nearby_connection_types.h>

Giá trị nhận dạng của một ứng dụng.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

identifier
std::string
Chuỗi giá trị nhận dạng mà ứng dụng dùng để tìm hoặc cài đặt một ứng dụng trên nền tảng.

Thuộc tính công khai

giá trị nhận dạng

std::string gpg::AppIdentifier::identifier

Chuỗi giá trị nhận dạng mà ứng dụng dùng để tìm hoặc cài đặt một ứng dụng trên nền tảng.

Đối với Android, chuỗi này là tên gói.