gpg::Điểm số

#include <score.h>

Một cấu trúc dữ liệu đơn lẻ cho phép bạn xem dữ liệu về điểm số của người chơi.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

Score()
Score(std::shared_ptr< const ScoreImpl > impl)
Hàm khởi tạo tường minh.
Score(const Score & copy_from)
Sao chép hàm khởi tạo để sao chép một điểm hiện có sang điểm mới.
Score(Score && move_from)
Hàm khởi tạo để di chuyển điểm hiện có sang điểm mới.
~Score()

Hàm công khai

Metadata() const
const std::string &
Trả về siêu dữ liệu do nhà phát triển chỉ định liên quan đến điểm số, nếu có bất kỳ siêu dữ liệu nào được đặt cho điểm số này.
Rank() const
uint64_t
Trả về thứ hạng điểm của người chơi so với điểm của người chơi khác.
Valid() const
bool
Trả về true khi điểm được trả về được điền dữ liệu và đi kèm với trạng thái phản hồi thành công; false cho điểm do người dùng tạo chưa được điền hoặc cho điểm được điền sẵn đi kèm với trạng thái phản hồi không thành công.
Value() const
uint64_t
Trả về điểm số của người chơi.
operator=(const Score & copy_from)
Score &
Toán tử bài tập để chỉ định giá trị của điểm này từ một điểm số khác.
operator=(Score && move_from)
Score &
Toán tử bài tập để chỉ định giá trị của điểm này từ một điểm số khác.

Hàm công khai

Metadata

const std::string & Metadata() const 

Trả về siêu dữ liệu do nhà phát triển chỉ định liên quan đến điểm số, nếu có bất kỳ siêu dữ liệu nào được đặt cho điểm số này.

Thứ hạng

uint64_t Rank() const 

Trả về thứ hạng điểm của người chơi so với điểm của người chơi khác.

Điểm số

 Score()

Điểm số

 Score(
  std::shared_ptr< const ScoreImpl > impl
)

Hàm khởi tạo tường minh.

Điểm số

 Score(
  const Score & copy_from
)

Sao chép hàm khởi tạo để sao chép một điểm hiện có sang điểm mới.

Điểm số

 Score(
  Score && move_from
)

Hàm khởi tạo để di chuyển điểm hiện có sang điểm mới.

phiên bản tham chiếu giá trị r.

Hợp lệ

bool Valid() const 

Trả về true khi điểm được trả về được điền dữ liệu và đi kèm với trạng thái phản hồi thành công; false cho điểm do người dùng tạo chưa được điền hoặc cho điểm được điền sẵn đi kèm với trạng thái phản hồi không thành công.

Giá trị này phải đúng thì bạn mới dùng được các hàm getter trên đối tượng này.

Giá trị

uint64_t Value() const 

Trả về điểm số của người chơi.

toán tử=

Score & operator=(
  const Score & copy_from
)

Toán tử bài tập để chỉ định giá trị của điểm này từ một điểm số khác.

toán tử=

Score & operator=(
  Score && move_from
)

Toán tử bài tập để chỉ định giá trị của điểm này từ một điểm số khác.

phiên bản tham chiếu giá trị r.

~Điểm

 ~Score()