gpg::IMessageListener

Đây là lớp trừu tượng.

#include <i_message_listener.h>

Xác định giao diện có thể gửi thông báo từ các điểm cuối từ xa.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

~IMessageListener()

Hàm công khai

OnDisconnected(int64_t client_id, const std::string & remote_endpoint_id)=0
virtual void
Được gọi khi một điểm cuối từ xa bị ngắt kết nối.
OnMessageReceived(int64_t client_id, const std::string & remote_endpoint_id, const std::vector< uint8_t > & payload, bool is_reliable)=0
virtual void
Được gọi khi nhận được tin nhắn từ một điểm cuối từ xa.

Hàm công khai

OnDisconnected

virtual void OnDisconnected(
  int64_t client_id,
  const std::string & remote_endpoint_id
)=0

Được gọi khi một điểm cuối từ xa bị ngắt kết nối.

OnMessageReceived

virtual void OnMessageReceived(
  int64_t client_id,
  const std::string & remote_endpoint_id,
  const std::vector< uint8_t > & payload,
  bool is_reliable
)=0

Được gọi khi nhận được tin nhắn từ một điểm cuối từ xa.

~IMessageListener

virtual  ~IMessageListener()