gpg::AndroidPlatformConfiguration

#include <android_platform_configuration.h>

Cấu hình nền tảng được dùng khi tạo một thực thể của lớp GameServices trên Android.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

AndroidPlatformConfiguration()
~AndroidPlatformConfiguration()

Loại công khai

IntentHandler typedef
std::function< void(jobject)>
Thiết lập hàm IntentHandler nếu bạn không muốn dùng Hoạt động chính để khởi chạy giao diện người dùng của Play Games.
OnLaunchedWithSnapshotCallback typedef
std::function< void(SnapshotMetadata)>
Loại lệnh gọi lại được dùng với SetOnLaunchedWithSnapshot.

Hàm công khai

SetActivity(jobject android_app_activity)
Bạn phải đặt chế độ cài đặt này thành một Hoạt động Android đang hoạt động trong suốt thời gian hoạt động của ứng dụng.
SetOnLaunchedWithSnapshot(OnLaunchedWithSnapshotCallback callback)
Đăng ký một lệnh gọi lại sẽ được gọi nếu ứng dụng được chạy từ Ứng dụng đích của Play Games bằng cách chọn một ảnh chụp nhanh.
SetOptionalIntentHandlerForUI(IntentHandler intent_handler)
Thiết lập hàm IntentHandler nếu bạn không muốn dùng Hoạt động chính để khởi chạy giao diện người dùng của Play Games.
SetOptionalViewForPopups(jobject android_view)
Thiết lập Khung hiển thị để dùng làm khung hiển thị nội dung cho cửa sổ bật lên.
Valid() const
bool
Trả về true nếu tất cả các giá trị bắt buộc đã được cung cấp cho AndroidPlatformConfiguration.

Hàm tĩnh công khai

DEFAULT_ON_LAUNCHED_WITH_SNAPSHOT(SnapshotMetadata snapshot)
void
Lệnh gọi lại mặc định được gọi khi ứng dụng được khởi chạy từ Ứng dụng đích của Play Games bằng cách chọn một ảnh chụp nhanh.

Loại công khai

IntentHandler

std::function< void(jobject)> IntentHandler

Thiết lập hàm IntentHandler nếu bạn không muốn dùng Hoạt động chính để khởi chạy giao diện người dùng của Play Games.

Cung cấp một hàm có thể bắt đầu ý định đã cho trên giao diện người dùng bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng startActivityForResult.

Hoạt động dùng để chạy ý định này phải triển khai Activity.onActivityResult(). Hãy chuyển tiếp kết quả đến AndroidSupport::OnActivityResult. Hàm này được khai báo trong android_support.h.

OnLaunchedWithSnapshotCallback

std::function< void(SnapshotMetadata)> OnLaunchedWithSnapshotCallback

Loại lệnh gọi lại được dùng với SetOnLaunchedWithSnapshot.

Hàm công khai

AndroidPlatformConfiguration

 AndroidPlatformConfiguration()

SetActivity

AndroidPlatformConfiguration & SetActivity(
  jobject android_app_activity
)

Bạn phải đặt chế độ cài đặt này thành một Hoạt động Android đang hoạt động trong suốt thời gian hoạt động của ứng dụng.

Nếu bạn cũng không thiết lập gì đó cho SetOptionalIntentHandlerForUI, thì hoạt động này cũng sẽ được dùng để khởi chạy giao diện người dùng và phải triển khai Activity.onActivityResult(). Hãy chuyển tiếp kết quả đến AndroidSupport::OnActivityResult. Hàm này được khai báo trong android_support.h.

SetOnLaunchedWithSnapshot

AndroidPlatformConfiguration & SetOnLaunchedWithSnapshot(
  OnLaunchedWithSnapshotCallback callback
)

Đăng ký một lệnh gọi lại sẽ được gọi nếu ứng dụng được chạy từ Ứng dụng đích của Play Games bằng cách chọn một ảnh chụp nhanh.

SetOptionalIntentHandlerForUI

AndroidPlatformConfiguration & SetOptionalIntentHandlerForUI(
  IntentHandler intent_handler
)

Thiết lập hàm IntentHandler nếu bạn không muốn dùng Hoạt động chính để khởi chạy giao diện người dùng của Play Games.

Cung cấp một hàm có thể bắt đầu ý định đã cho trên giao diện người dùng bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng startActivityForResult.

Hoạt động dùng để chạy ý định này phải triển khai Activity.onActivityResult(). Hãy chuyển tiếp kết quả đến AndroidSupport::OnActivityResult. Hàm này được khai báo trong android_support.h.

SetOptionalViewForPopups

AndroidPlatformConfiguration & SetOptionalViewForPopups(
  jobject android_view
)

Thiết lập Khung hiển thị để dùng làm khung hiển thị nội dung cho cửa sổ bật lên.

Hợp lệ

bool Valid() const 

Trả về true nếu tất cả các giá trị bắt buộc đã được cung cấp cho AndroidPlatformConfiguration.

Trong trường hợp này, giá trị bắt buộc duy nhất là Activity.

~AndroidPlatformConfiguration

 ~AndroidPlatformConfiguration()

Hàm tĩnh công khai

DEFAULT_ON_LAUNCHED_WITH_SNAPSHOT

void DEFAULT_ON_LAUNCHED_WITH_SNAPSHOT(
  SnapshotMetadata snapshot
)

Lệnh gọi lại mặc định được gọi khi ứng dụng được khởi chạy từ Ứng dụng đích của Play Games bằng cách chọn một ảnh chụp nhanh.

Bạn có thể ghi đè lệnh gọi lại này bằng cách đặt lệnh gọi lại mới bằng SetOnLaunchedWithSnapshot.