Method: forms.create

با استفاده از عنوان داده شده در پیام فرم ارائه شده در درخواست، یک فرم جدید ایجاد کنید.

مهم: فقط فیلدهای form.info.title و form.info.document_title در فرم جدید کپی می شوند. همه فیلدهای دیگر از جمله توضیحات فرم، موارد و تنظیمات غیرمجاز هستند. برای ایجاد فرم جدید و افزودن موارد، ابتدا باید forms.create فراخوانی کنید تا یک فرم خالی با عنوان و عنوان سند (اختیاری) ایجاد کنید و سپس forms.update برای افزودن موارد فراخوانی کنید.

درخواست HTTP

POST https://forms.googleapis.com/v1/forms

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل نمونه ای از Form است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از Form است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.