Method: forms.responses.get

یک پاسخ از فرم دریافت کنید.

درخواست HTTP

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/responses/{responseId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
formId

string

ضروری. شناسه فرم

responseId

string

ضروری. شناسه پاسخ در فرم.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از FormResponse است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.