Method: revisions.get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của bản sửa đổi theo mã nhận dạng.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

revisionId

string

Mã bản sửa đổi.

Tham số truy vấn

Thông số
acknowledgeAbuse

boolean

Người dùng có thừa nhận rủi ro về việc tải phần mềm độc hại đã biết hoặc các tệp vi phạm khác xuống hay không. Phương thức này chỉ áp dụng khi alt=media.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Revision.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.