Method: replies.update

מעדכן תשובה עם סמנטיקה של תיקון.

בקשת HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
fileId

string

מזהה הקובץ.

commentId

string

מזהה התגובה.

replyId

string

המזהה של התשובה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Reply.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Reply.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

חלק מההיקפים מוגבלים ומחייבים בדיקת אבטחה כדי שהאפליקציה תוכל להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.