Method: replies.create

יוצר תשובה לתגובה.

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
fileId

string

מזהה הקובץ.

commentId

string

מזהה התגובה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Reply.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של Reply.

היקפי הרשאה

מחייב אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

היקפי הרשאות מסוימים מוגבלים וחובה להפעיל הערכה אבטחה כדי להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.