Method: files.delete

Xóa vĩnh viễn một tệp do người dùng sở hữu mà không chuyển tệp đó vào thùng rác. Nếu tệp thuộc về một bộ nhớ dùng chung, thì người dùng phải là organizer trên thư mục mẹ. Nếu mục tiêu là một thư mục, thì tất cả các thư mục con do người dùng sở hữu cũng sẽ bị xoá.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

Tham số truy vấn

Các tham số
supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Ngừng sử dụng: Nếu một mục không nằm trong bộ nhớ dùng chung và mục gốc cuối cùng bị xoá nhưng bản thân mục đó không có trong bộ nhớ dùng chung, thì mục đó sẽ được đặt vào thư mục gốc của chủ sở hữu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.