Method: drives.hide

מסתיר אחסון שיתופי מתצוגת ברירת המחדל.

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}/hide

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
driveId

string

המזהה של האחסון השיתופי.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע של Drive.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

היקפי הרשאות מסוימים מוגבלים וחובה להפעיל הערכה אבטחה כדי להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.