Google Drive API

API Google Drive cho phép khách hàng truy cập vào tài nguyên trên Google Drive.

Dịch vụ: googleapis.com/drive/v2

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://www.googleapis.com

Tài nguyên REST: v2.about

Phương thức
get GET /drive/v2/about
Lấy thông tin về người dùng hiện tại cùng với các chế độ cài đặt API Drive

Tài nguyên REST: v2.apps

Phương thức
get GET /drive/v2/apps/{appId}
Tải một ứng dụng cụ thể.
list GET /drive/v2/apps
Liệt kê các ứng dụng đã cài đặt của người dùng.

Tài nguyên REST: v2.changes

Phương thức
get GET /drive/v2/changes/{changeId}
Không dùng nữa: Sử dụng changes.getStartPageTokenchanges.list để truy xuất các thay đổi gần đây.
getStartPageToken GET /drive/v2/changes/startPageToken
Lấy pageToken bắt đầu để liệt kê các thay đổi trong tương lai.
list GET /drive/v2/changes
Liệt kê các thay đổi đối với người dùng hoặc bộ nhớ dùng chung.
watch POST /drive/v2/changes/watch
Đăng ký nhận thông tin về các thay đổi cho một người dùng.

Tài nguyên Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST): v2.channels

Phương thức
stop POST /drive/v2/channels/stop
Ngừng xem tài nguyên thông qua kênh này.

Tài nguyên REST: v2.children

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{folderId}/children/{childId}
Xoá trẻ khỏi một thư mục.
get GET /drive/v2/files/{folderId}/children/{childId}
Lấy một tệp tham chiếu con cụ thể.
insert POST /drive/v2/files/{folderId}/children
Chèn một tệp vào một thư mục.
list GET /drive/v2/files/{folderId}/children
Liệt kê các thư mục con của một thư mục.

Tài nguyên REST: v2.comments

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
Xoá một nhận xét.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
Lấy nhận xét theo mã nhận dạng.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/comments
Tạo nhận xét mới về tệp cho sẵn.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/comments
Liệt kê các nhận xét về tệp.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
Cập nhật một bình luận hiện có.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
Cập nhật một bình luận hiện có.

Tài nguyên REST: v2.drives

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/drives/{driveId}
Xoá vĩnh viễn một bộ nhớ dùng chung mà người dùng là organizer.
get GET /drive/v2/drives/{driveId}
Lấy siêu dữ liệu của bộ nhớ dùng chung theo mã nhận dạng.
hide POST /drive/v2/drives/{driveId}/hide
Ẩn bộ nhớ dùng chung khỏi chế độ xem mặc định.
insert POST /drive/v2/drives
Tạo bộ nhớ dùng chung mới.
list GET /drive/v2/drives

Liệt kê bộ nhớ dùng chung của người dùng.

unhide POST /drive/v2/drives/{driveId}/unhide
Khôi phục bộ nhớ dùng chung về chế độ xem mặc định.
update PUT /drive/v2/drives/{driveId}
Cập nhật siêu dữ liệu cho bộ nhớ dùng chung.

Tài nguyên REST: v2.files

Phương thức
copy POST /drive/v2/files/{fileId}/copy
Tạo một bản sao của tệp được chỉ định.
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}
Xoá vĩnh viễn một tệp do người dùng sở hữu mà không chuyển tệp đó vào thùng rác.
emptyTrash DELETE /drive/v2/files/trash
Xoá vĩnh viễn tất cả các tệp trong thùng rác của người dùng.
export GET /drive/v2/files/{fileId}/export
Xuất tài liệu trên Google Workspace sang loại MIME được yêu cầu và trả về nội dung byte đã xuất.
generateIds GET /drive/v2/files/generateIds
Tạo một tập hợp mã tệp có thể được cung cấp trong các yêu cầu chèn hoặc sao chép.
get GET /drive/v2/files/{fileId}

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của tệp theo mã nhận dạng.

insert POST /drive/v2/files
POST /upload/drive/v2/files

Chèn một tệp mới.

list GET /drive/v2/files

Liệt kê các tệp của người dùng.

listLabels GET /drive/v2/files/{fileId}/listLabels
Liệt kê các nhãn trên một tệp.
modifyLabels POST /drive/v2/files/{fileId}/modifyLabels
Sửa đổi tập hợp nhãn được áp dụng cho tệp.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}
Cập nhật siêu dữ liệu và/hoặc nội dung của tệp.
touch POST /drive/v2/files/{fileId}/touch
Đặt thời gian cập nhật của tệp thành thời gian hiện tại của máy chủ.
trash POST /drive/v2/files/{fileId}/trash
Chuyển tệp vào thùng rác.
untrash POST /drive/v2/files/{fileId}/untrash
Khôi phục tệp trong thùng rác.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}
PUT /upload/drive/v2/files/{fileId}

Cập nhật siêu dữ liệu và/hoặc nội dung của tệp.

watch POST /drive/v2/files/{fileId}/watch
Đăng ký nhận thông tin về các thay đổi đối với một tệp.

Tài nguyên REST: v2.parents

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}
Xoá thư mục mẹ khỏi một tệp.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}
Lấy một tệp tham chiếu chính cụ thể.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/parents
Thêm thư mục mẹ cho một tệp.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/parents
Liệt kê phần tử mẹ của tệp.

Tài nguyên REST: v2.permissions

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
Xoá quyền khỏi tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
Yêu cầu cấp quyền theo mã nhận dạng.
getIdForEmail GET /drive/v2/permissionIds/{email}
Trả về mã quyền của một địa chỉ email.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/permissions
Chèn quyền đối với một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/permissions
Liệt kê các quyền của tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
Cập nhật một quyền bằng cách sử dụng ngữ nghĩa của bản vá.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
Cập nhật một quyền.

Tài nguyên REST: v2.properties

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
Xoá một tài sản.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
Lấy một thuộc tính theo khoá của thuộc tính đó.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/properties
Thêm thuộc tính vào tệp hoặc cập nhật thuộc tính nếu đã tồn tại.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/properties
Liệt kê các thuộc tính của tệp.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
Cập nhật một thuộc tính.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
Cập nhật một thuộc tính.

Tài nguyên REST: v2.replies

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
Xoá một câu trả lời.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
Nhận phản hồi.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies
Tạo phản hồi mới cho bình luận được chỉ định.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies
Liệt kê tất cả phản hồi cho một bình luận.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
Cập nhật một câu trả lời hiện có.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
Cập nhật một câu trả lời hiện có.

Tài nguyên REST: v2.revisions

Phương thức
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
Xoá vĩnh viễn một phiên bản tệp.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
Lấy một bản sửa đổi cụ thể.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/revisions
Liệt kê các bản sửa đổi của tệp.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
Cập nhật một bản sửa đổi.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
Cập nhật một bản sửa đổi.