יצירת קובץ קיצור דרך לתוכן שנשמר על ידי האפליקציה

מקשי קיצור של צד שלישי ב-Google Drive הם קבצים עם מטא-נתונים בלבד שמקושרים לקבצים אחרים במערכות אחסון חיצוניות בבעלות צד שלישי. מקשי הקיצור האלה משמשים כקישורי עזר לקובצי ה'תוכן' שמאוחסנים על ידי אפליקציה מחוץ ל-Drive, בדרך כלל במאגר נתונים אחר או במערכת אחרת של אחסון בענן.

כדי ליצור קיצור דרך של צד שלישי, משתמשים בשיטה files.create ב-Google Drive API ומגדירים את סוג ה-MIME לערך application/vnd.google-apps.drive-sdk. אל תעלו תוכן כשאתם יוצרים את הקובץ. למידע נוסף, ראו סוגי MIME נתמכים ב-Google Workspace וב-Google Drive.

אי אפשר להעלות או להוריד קיצורי דרך של צד שלישי.

דוגמאות הקוד הבאות מראות איך ליצור קיצור דרך של צד שלישי באמצעות ספריית לקוח:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateShortcut.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case */
public class CreateShortcut {

 /**
  * Creates shortcut for file.
  *
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createShortcut() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // Create Shortcut for file.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("Project plan");
   fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.drive-sdk");

   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create shortcut: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_shortcut.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_shortcut():
 """Create a third party shortcut

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Project plan",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_shortcut()

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateShortcut.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function createShortcut()
{
  try {

    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new DriveFile(array(
      'name' => 'Project plan',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.drive-sdk'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

‎.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateShortcut.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case
  public class CreateShortcut
  {
    /// <summary>
    /// Create a third party shortcut.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created shortcut file id, null otherwise.</returns>
    public static string DriveCreateShortcut()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Create Shortcut for file.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Project plan",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
        };
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the shortcut file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_shortcut.js
/**
 * Create a third party shortcut
 * @return{obj} shortcut Id
 * */
async function createShortcut() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Project plan',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.drive-sdk',
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

איך פועלים מקשי הקיצור של צד שלישי

כשיוצרים קיצור דרך של צד שלישי באמצעות method files.create, צריך להשתמש בבקשת POST כדי להוסיף את המטא-נתונים וליצור קיצור דרך לתוכן של האפליקציה:

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files
Authorization: AUTHORIZATION_HEADER

{
 "title": "FILE_TITLE",
 "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
}

כשלוחצים על קיצור הדרך של צד שלישי, המשתמש מופנה לאתר החיצוני שבו נשמר הקובץ. מזהה הקובץ ב-Drive נמצא בפרמטר state. למידע נוסף, ראו טיפול בכתובת URL פתוחה במסמכים ספציפיים לאפליקציה.

לאחר מכן, האפליקציה או האתר של הצד השלישי אחראים להתאים את מזהה הקובץ בפרמטר state לתוכן שמאוחסן במערכת שלהם.

הוספת תמונות ממוזערות מותאמות אישית וטקסט שניתן להוסיף לאינדקס

כדי לשפר את יכולת הגילוי של קבצים שמשויכים לקיצורי דרך של צד שלישי, אפשר להעלות גם תמונות ממוזערות וגם טקסט שאפשר להוסיף לאינדקס כשמוסיפים או משנים את המטא-נתונים של הקבצים. מידע נוסף זמין במאמר ניהול מטא-נתונים של קבצים.