Method: documents.get

Tải phiên bản mới nhất của tài liệu được chỉ định.

Yêu cầu HTTP

GET https://docs.googleapis.com/v1/documents/{documentId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
documentId

string

Mã tài liệu cần truy xuất.

Tham số truy vấn

Thông số
suggestionsViewMode

enum (SuggestionsViewMode)

Chế độ xem đề xuất để áp dụng cho tài liệu. Điều này cho phép bạn xem tài liệu có tất cả đề xuất nội tuyến, được chấp nhận hoặc bị từ chối. Nếu bạn không chỉ định thuộc tính này, thì hệ thống sẽ sử dụng DEFAULT_FOR_CURRENT_ACCESS.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Document.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents
  • https://www.googleapis.com/auth/documents.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn ủy quyền.