Google API Discovery Service

از Google API Discovery Service برای ساخت کتابخانه های سرویس گیرنده، افزونه های IDE و سایر ابزارهایی که با API های Google تعامل دارند، استفاده کنید. Discovery API فهرستی از APIهای Google و یک «سند کشف» قابل خواندن توسط ماشین برای هر API ارائه می‌کند. ویژگی های Discovery API:

  • فهرستی از طرحواره های APIهای پشتیبانی شده بر اساس طرحواره JSON .
  • یک «سند کشف» قابل خواندن توسط ماشین برای هر یک از APIهای پشتیبانی شده. هر سند شامل:
    • لیستی از متدهای API و پارامترهای موجود برای هر روش.
    • فهرستی از دامنه های موجود OAuth 2.0.
    • مستندات درون خطی روش ها، پارامترها، و مقادیر پارامترهای موجود.

چه کسی از آن استفاده می کند؟

  • Google API Client Libraries : کتابخانه های مشتری به زبان های مختلف برای دسترسی به API های Google.
  • Google APIs Explorer : یک ابزار تعاملی مبتنی بر وب برای کاوش در APIهای Google.