راهنمای مالکان دارایی

از بیانیه‌ها برای فعال کردن App Linking، اعلام کنترل‌کننده‌های پیش‌فرض برنامه، اشتراک‌گذاری اعتبار وب‌سایت و موارد دیگر استفاده کنید.