Hướng dẫn cho chủ sở hữu tài sản

Sử dụng các câu lệnh để bật tính năng Liên kết ứng dụng, khai báo trình xử lý ứng dụng mặc định, chia sẻ thông tin đăng nhập của trang web, v.v.