Từ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Google đã ngừng sử dụng GCM. API máy khách và máy chủ GCM đã bị xóa vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Hiện tại, mọi lệnh gọi đến các API đó có thể không hoạt động.
Tính năng Nhắn tin qua đám mây của Google (đã ngừng hoạt động từ ngày 10 tháng 4 năm 2018) đã bị hủy kích hoạt và xóa khỏi các API của Google. Để sử dụng chức năng tương đương, hãy dùng tính năng Nhắn tin qua đám mây của Firebase (FCM), kế thừa cơ sở hạ tầng GCM đáng tin cậy và có thể mở rộng, cùng với nhiều tính năng mới.