On April 10, 2018, Google deprecated GCM. The GCM server and client APIs were removed on May 29, 2019, and currently any calls to those APIs can be expected to fail.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tính năng Nhắn tin qua đám mây của Google (đã ngừng hoạt động từ ngày 10 tháng 4 năm 2018) đã bị hủy kích hoạt và xóa khỏi các API của Google. Để sử dụng chức năng tương đương, hãy dùng tính năng Nhắn tin qua đám mây của Firebase (FCM), kế thừa cơ sở hạ tầng GCM đáng tin cậy và có thể mở rộng, cùng với nhiều tính năng mới.