REST Resource: courses.teachers

Tài nguyên: Giáo viên

Giáo viên của một khoá học.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "courseId": string,
  "userId": string,
  "profile": {
    object (UserProfile)
  }
}
Các trường
courseId

string

Giá trị nhận dạng của khoá học.

Chỉ đọc.

userId

string

Giá trị nhận dạng của người dùng.

Khi được chỉ định làm tham số của yêu cầu, giá trị nhận dạng này có thể là một trong những giá trị sau:

  • giá trị nhận dạng dạng số của người dùng
  • địa chỉ email của người dùng
  • giá trị cố định kiểu chuỗi "me", cho biết người dùng đưa ra yêu cầu
profile

object (UserProfile)

Thông tin về người dùng chung đối với giáo viên.

Chỉ đọc.

Phương thức

create

Tạo giáo viên của một khoá học.

delete

Xoá giáo viên được chỉ định khỏi khoá học đã chỉ định.

get

Trả về giáo viên của một khoá học.

list

Trả về danh sách các giáo viên của khoá học này mà người yêu cầu được phép xem.