Google Sách là nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp nội dung sách có thể được tìm thấy dễ dàng hơn trên Web. Bằng cách sử dụng API Google Sách, ứng dụng của bạn có thể thực hiện tìm kiếm toàn bộ văn bản và truy xuất thông tin sách, khả năng xem và tính khả dụng của sách điện tử. Bạn cũng có thể quản lý các giá sách cá nhân của mình.
API Trình xem được nhúng cho phép bạn nhúng các bản xem trước trên Google Sách vào trang web của riêng bạn và bạn có thể kiểm soát các bản xem trước này theo phương thức lập trình.
Xem cách API Google Sách, GoodReads, Thư viện Đại học California, v.v. đang sử dụng API Google Sách.