Điều khoản dịch vụ

Sửa đổi lần cuối:
Bằng việc sử dụng API này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản này cùng với Điều khoản dịch vụ API của Google ("API ToS").
  1. Phí

    Bạn không được tính phí người dùng cho việc sử dụng ứng dụng của bạn, trừ khi bạn đã ký một thoả thuận riêng với Google hoặc được Google cho phép bằng văn bản.

  2. Xóa nội dung

    Bạn phải xóa khỏi trang web hoặc ứng dụng của mình bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua Books API được cáo buộc là vi phạm quyền của bên thứ ba trong phạm vi mà pháp luật hiện hành yêu cầu hoặc theo yêu cầu của Google. Bạn cũng sẽ cung cấp thông tin liên hệ mà chủ sở hữu quyền có thể sử dụng để liên hệ với bạn và yêu cầu gỡ bỏ nội dung.

  3. Quyền riêng tư

    Bạn phải thông báo cho người dùng các trang web và ứng dụng của mình rằng bất kỳ nội dung nào họ gửi qua Books API (bao gồm tên hoặc biệt hiệu của họ) đều có thể được cung cấp công khai trên các dịch vụ của Google như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google Sách tại https://books.google.com/googlebooks/privacy.htmlhttps://support.google.com/books/bin/answer.py?hl=en&answer=100088