Thư viện và mẫu

Thư viện ứng dụng giúp bạn dễ dàng sử dụng API Sách bằng ngôn ngữ bạn yêu thích!

Thư viện ứng dụng API sách

Chúng tôi đã phát triển một thư viện ứng dụng được viết riêng cho API Sách.

Ngôn ngữ Tên thư viện ứng dụng Google Sách Kho lưu trữ công khai Phần phụ thuộc bắt buộc
Java Thư viện ứng dụng Java cho Google Sách Tải xuống Thư viện ứng dụng Java cho API của Google

Thư viện ứng dụng Google API

Chúng tôi cũng cung cấp các thư viện ứng dụng chung của API Google mà bạn có thể sử dụng với API Sách.

Thư viện ứng dụng Google API được cung cấp bằng một số ngôn ngữ lập trình phổ biến, giúp bạn dễ dàng sử dụng API Sách.

Trong các bảng sau, cột đầu tiên cho biết giai đoạn phát triển của mỗi thư viện (lưu ý rằng một số đang ở giai đoạn đầu) và các đường liên kết đến tài liệu cho thư viện. Cột thứ hai liên kết đến các mẫu có sẵn cho từng thư viện.

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng Java cho API của Google Mẫu Java
Thư viện ứng dụng JavaScript cho Google API Mẫu JavaScript
Thư viện ứng dụng .NET cho API của Google Mẫu.NET
Thư viện ứng dụng API Objective-C cho REST Mẫu Objective-C
Thư viện ứng dụng API của Google cho PHP (beta) Mẫu PHP
Thư viện ứng dụng Python cho API của Google Mẫu Python

Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện giai đoạn đầu sau đây:

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Dart (thử nghiệm) Mẫu nghệ thuật
Thư viện ứng dụng API Google cho Go (alpha) Xem ví dụ mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Node.js (alpha) Mẫu Node.js
Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby (alpha) Mẫu Rby

Các mẫu nổi bật

Thông thường, cách dễ nhất để tìm hiểu cách sử dụng API là xem mã mẫu. Bảng phía trên cung cấp các đường liên kết đến một số mẫu cơ bản cho từng ngôn ngữ hiện trong bảng. Phần này làm nổi bật một số mẫu thú vị khác cho API Sách.

Ngôn ngữ Các mẫu nổi bật Phiên bản API
Java 1