ระยะหมดเวลาและข้อผิดพลาด

เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีตั้งค่าระยะหมดเวลาและจัดการข้อผิดพลาด HTTP ที่โค้ดของคุณอาจได้รับเมื่อคุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สําหรับ Java

เนื้อหา

การตั้งค่าระยะหมดเวลา

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งใช้ Google Analytics API ระบบจะใช้เมธอด setConnectTimeout และ setReadTimeout เพื่อตั้งค่าระยะหมดเวลาสําหรับการเชื่อมต่อและการอ่านเป็น 3 นาที (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) สําหรับคําขอทั้งหมด

private HttpRequestInitializer setHttpTimeout(final HttpRequestInitializer requestInitializer) {
 return new HttpRequestInitializer() {
  @Override
  public void initialize(HttpRequest httpRequest) throws IOException {
   requestInitializer.initialize(httpRequest);
   httpRequest.setConnectTimeout(3 * 60000); // 3 minutes connect timeout
   httpRequest.setReadTimeout(3 * 60000); // 3 minutes read timeout
  }
 };

GoogleCredential credential = ....

final Analytics analytics = Analytics.builder(new NetHttpTransport(), jsonFactory, setHttpTimeout(credential)).build();

การจัดการการตอบกลับข้อผิดพลาด HTTP จาก Google APIs

เมื่อตรวจพบรหัสสถานะข้อผิดพลาดในการตอบกลับ HTTP ไปยัง Google API ที่ใช้รูปแบบ JSON ไลบรารีที่สร้างขึ้นจะยื่น GoogleJsonResponseException

ข้อผิดพลาดใช้รูปแบบที่ระบุไว้ในการตอบกลับข้อผิดพลาด

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถจัดการกับข้อยกเว้นเหล่านี้ได้

Drive.Files.List listFiles = drive.files.list();
try {
 FileList response = listFiles.execute();
 ...
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(e.getDetails());
}