Method: enterprises.webApps.create

یک برنامه وب ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/webApps

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

نام شرکت به شکل enterprises/{enterpriseId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از WebApp است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از WebApp است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.