อีคอมเมิร์ซของ GA4 (gtag.js): ส่งเหตุการณ์ GA4

คู่มือนี้อธิบายวิธีย้ายข้อมูลการใช้งานอีคอมเมิร์ซของ gtag.js Universal Analytics ที่มีอยู่เพื่อใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4

ไปที่ศูนย์การย้ายข้อมูลสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูคําแนะนําในการย้ายข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ตามมาของคู่มือนี้คือคุณจะติดตั้งใช้งานเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่ และติดตั้งใช้งานใหม่จากการสร้างรายงาน Universal Analytics ที่มีอยู่ การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่จะเปลี่ยนไปรับข้อมูลอีคอมเมิร์ซของ GA4

ก่อนเริ่มต้น

 1. ใช้เครื่องมือผู้ช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อยืนยันว่าสิ่งต่อไปนี้อธิบายการใช้งานปัจจุบันของคุณ

  • คุณกําลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
  • เว็บไซต์ใช้ไลบรารี gtag.js เพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
 2. อ่านตัวเลือกการย้ายข้อมูลสําหรับการใช้งานอีคอมเมิร์ซเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือก ยืนยันว่าคุณได้ทําตามคู่มือนี้เพื่อใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 สําหรับการใช้งาน Universal Analytics ของ gtag.js ที่มีอยู่

 3. อ่านข้อมูลอ้างอิงความเข้ากันได้ของเหตุการณ์เพื่อดูวิธีแปลเหตุการณ์ UA เมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4

ข้อดีและข้อเสีย

ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลด้านล่างเพื่อทําความเข้าใจผลของการใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 กับการใช้งานอีคอมเมิร์ซ gtag.js (Universal Analytics) ที่มีอยู่

ข้อดี ข้อเสีย
 • ช่วยให้คุณดูข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ทั้งในรายงาน GA4 และ Universal Analytics
 • การใช้เหตุการณ์และพารามิเตอร์ GA4 ช่วยรับประกันว่ารายงานอีคอมเมิร์ซ GA4 จะสมบูรณ์
 • คุณต้องเปลี่ยนเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่
 • เหตุการณ์และพารามิเตอร์ GA4 บางรายการอาจมีค่าที่เทียบเท่าใน Universal Analytics พารามิเตอร์ shipping_tier, discount, currency, location_id, promotion_name และ promotion_id ไม่มีค่า Universal Analytics ที่เทียบเท่าและจะไม่ปรากฏในรายงาน Universal Analytics

การใช้งาน

1. อัปเดตการใช้งานอีคอมเมิร์ซ

อัปเดตการใช้งานอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่เพื่อย้ายข้อมูลโดยใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics เป็นเหตุการณ์ Google Analytics 4 เมื่อคุณทําตามขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้ว พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จะได้รับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 อ่านข้อดีและข้อเสียเพื่อทําความเข้าใจผลของการอัปเดตนี้

โปรดใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยอัปเดต

2. สร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่

เมื่ออัปเดตการใช้งานอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 แล้ว โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

ตัวเลือกที่ 1: ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 และเปิดใช้แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 จะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่โดยอัตโนมัติ และคัดลอกการตั้งค่าต่อไปนี้จากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้แก่ ชื่อพร็อพเพอร์ตี้, URL ของเว็บไซต์, เขตเวลา และการตั้งค่าสกุลเงิน ทั้งยังเปิดใช้ฟีเจอร์แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อเพื่อนําการติดตั้งใช้งาน gtag.js ของ Universal Analytics ที่มีอยู่มาใช้ซ้ําเพื่อโหลดพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่ได้อีกด้วย

ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 เพื่อสร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่ อย่าลืมเลือกตัวเลือกเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แท็กที่มีอยู่เพื่อใช้ฟีเจอร์แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

ตัวเลือกที่ 2: อัปเดตข้อมูลโค้ด gtag.js

 1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่
  • ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 เพื่อเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 อย่างไรก็ตาม ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แท็กที่มีอยู่เมื่อระบบแจ้งในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า หรือ สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยไม่มีผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 ข้อดีของการใช้ Assistant คือจะคัดลอกการตั้งค่าพื้นฐานบางอย่างจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
 2. ค้นหารหัสแท็กของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
 3. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ลงในข้อมูลโค้ด gtag.js ที่มีอยู่โดยใช้คําสั่ง config ที่มีรหัสแท็ก

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลโค้ด gtag.js ที่กําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics และ Google Analytics 4

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXX-Y"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-XXXXX-Y'); // Universal Analytics property
 gtag('config', 'TAG_ID'); // Google Analytics 4 property
</script>