Accounts: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği tüm hesapları listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum hesap sayısı.
start-index integer Alınacak ilk hesabın dizini. Bu parametreyi max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#accounts",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.accounts Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü. Değer: "analytics#accounts".
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuçların sayısına bakılmaksızın, sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Girişlerin başlangıç dizini. Varsayılan olarak 1'dir veya start-index sorgu parametresi tarafından belirtilen başka bir değerdir.
itemsPerPage integer Döndürülen girişlerin gerçek sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum giriş sayısı. Değer, varsayılan olarak 1.000 değeriyle 1 ile 1.000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresi tarafından başka bir şekilde belirtilir.
items[] list Hesap listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Account Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all accounts for the authorized user.
 */
try {
 Accounts accounts = analytics.management.accounts.list().execute();

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}


/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accounts object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (Account account : accounts.getItems()) {
 System.out.println("Account ID: " + account.getId());
 System.out.println("Account Name: " + account.getName());
 System.out.println("Account Created: " + account.getCreated());
 System.out.println("Account Updated: " + account.getUpdated());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Accounts Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all accounts for the authorized user.
 */
try {
 $accounts = $analytics->management_accounts->listManagementAccounts();
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accounts object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($accounts->getItems() as $account) {
 $html = <<<HTML
<pre>
Account id  = {$account->getId()}
Account name = {$account->getName()}
Created   = {$account->getCreated()}
Updated   = {$account->getUpdated()}
</pre>
HTML;
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Account Developer Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all accounts for the authorized user.
try:
 accounts = analytics.management().accounts().list().execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the accounts object.
# The following code shows how to iterate through them.
for account in accounts_response.get('items', []):
 print 'Account ID   = %s' % account.get('id')
 print 'Account Name  = %s' % account.get('name')
 print 'Created     = %s' % account.get('created')
 print 'Updated     = %s' % account.get('updated')

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Account Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all accounts for the authorized user.
 */
function listAccounts() {
 var request = gapi.client.analytics.management.accounts.list();
 request.execute(printAccounts);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printAccounts(results) {
 if (results && !results.error) {
  var accounts = results.items;
  for (var i = 0, account; account = accounts[i]; i++) {
   console.log('Account Id: ' + account.id);
   console.log('Account Kind: ' + account.kind);
   console.log('Account Name: ' + account.name);
   console.log('Account Created: ' + account.created);
   console.log('Account Updated: ' + account.updated);
  }
 }
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.