Account Summaries: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği hesap özetlerini (hesaplardan/mülkler/profillerden oluşan basit ağaç) listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accountSummaries

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum hesap özeti sayısı (kabul edilebilir en büyük değer 1.000'dir).
start-index integer Alınacak ilk varlığın dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#accountSummaries",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.accountSummaries Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuçların sayısına bakılmaksızın, sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Varsayılan olarak 1 olan veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından belirtilen başlangıç dizini.
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Değeri 1 ile 1000 arasında değişir veya varsayılan olarak 1.000 değerini alır veya max-results sorgu parametresi tarafından başka bir şekilde belirtilir.
items[] list Hesap Özetlerinin listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
try {
 AccountSummaries accountSummaries = service.management().
   accountSummaries().list().execute();
} catch (IOException e) {
 System.out.println("An error occurred: " + e);
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accountSummaries object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 **/
public static void printAccountSummaries(AccountSummaries accountSummaries) {
 for (AccountSummary account : accountSummaries.getItems()) {
  System.out.println(account.getName() + " (" + account.getId() + ")");
  printPropertySummaries(account);
 }
}


private static void printPropertySummaries(AccountSummary accountSummary) {
 for (WebPropertySummary property : accountSummary.getWebProperties()) {
  System.out.println(" " + property.getName() + " ("
    + property.getId() + ")");
  System.out.println(" [" + property.getWebsiteUrl() + " | "
    + property.getLevel() + "]");
  printProfileSummary(property);
 }
}


private static void printProfileSummary(WebPropertySummary webPropertySummary) {
 for (ProfileSummary profile : webPropertySummary.getProfiles()) {
  System.out.println("  " + profile.getName()
    + " (" + profile.getId() + ") | " + profile.getType());
 }
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
try {
 $accounts = $analytics->management_accountSummaries
   ->listManagementAccountSummaries();
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
    . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accounts object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($accounts->getItems() as $account) {
 $html = <<<HTML
<pre>
Account id  = {$account->getId()}
Account kind = {$account->getKind()}
Account name = {$account->getName()}
HTML;

 // Iterate through each Property.
 foreach ($account->getWebProperties() as $property) {
  $html .= <<<HTML
Property id     = {$property->getId()}
Property kind    = {$property->getKind()}
Property name    = {$property->getName()}
Internal property id = {$property->getInternalWebPropertyId()}
Property level    = {$property->getLevel()}
Property URL     = {$property->getWebsiteUrl()}
HTML;

  // Iterate through each view (profile).
  foreach ($property->getProfiles() as $profile) {
   $html .= <<<HTML
Profile id  = {$profile->getId()}
Profile kind = {$profile->getKind()}
Profile name = {$profile->getName()}
Profile type = {$profile->getType()}
HTML;
  }
 }
 $html .= '</pre>';
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Account Summaries Developer Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all account summaries for the authorized user.
try:
 account_summaries = analytics.management().accountSummaries().list().execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the account_summaries object.
# The following code shows how to iterate through them.

for account in account_summaries.get('items', []):
 print '\n%s (%s)' % (account.get('name'), account.get('id'))
 print_property_summaries(account)


def print_property_summaries(account_summary):
 if account_summary:
  for property in account_summary.get('webProperties', []):
   print '  %s (%s)' % (property.get('name'), property.get('id'))
   print '  [%s | %s]' % (property.get('websiteUrl'), property.get('level'))
   print_profile_summary(property)


def print_profile_summary(property_summary):
 if property_summary:
  for profile in property_summary.get('profiles', []):
   print '   %s (%s) | %s' % (profile.get('name'), profile.get('id'),
                  profile.get('type'))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
function listAccountSummaries() {
 var request = gapi.client.analytics.management.accountSummaries.list();
 request.execute(handleResponse);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the response object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function handleResponse(response) {
 if (response && !response.error) {
  if (response.items) {
   printAccountSummaries(response.items);
  }
 } else {
  console.log('There was an error: ' + response.message);
 }
}


function printAccountSummaries(accounts) {
 for (var i = 0, account; account = accounts[i]; i++) {
  console.log('Account id: ' + account.id);
  console.log('Account name: ' + account.name);
  console.log('Account kind: ' + account.kind);

  // Print the properties.
  if (account.webProperties) {
   printProperties(account.webProperties);
  }
 }
}


function printProperties(properties) {
 for (var j = 0, property; property = properties[j]; j++) {
  console.log('Property id: ' + property.id);
  console.log('Property name: ' + property.name);
  console.log('Property kind: ' + property.kind);
  console.log('Internal id: ' + property.internalWebPropertyId);
  console.log('Property level: ' + property.level);
  console.log('Property url: ' + property.websiteUrl);

  // Print the views (profiles).
  if (property.profiles) {
   printProfiles(property.profiles);
  }
 }
}


function printProfiles(profiles) {
 for (var k = 0, profile; profile = profiles[k]; k++) {
  console.log('Profile id: ' + profile.id);
  console.log('Profile name: ' + profile.name);
  console.log('Profile kind: ' + profile.kind);
  console.log('Profile type: ' + profile.type);
 }
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.