Method: properties.dataStreams.getGlobalSiteTag

הפונקציה מחזירה את תג האתר עבור מקור נתוני האתר שצוין. תגי אתרים הם תגי יחידות (Singletons) שלא ניתנים לשינוי.

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/globalSiteTag}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם של תג האתר שצריך לחפש. הערה: תגי אתר הם פריטים בודדים ואין להם מזהים ייחודיים. פורמט: properties/{property_id}/dataStreams/{stream_id}/globalSiteTag דוגמה: "properties/123/dataStreams/456/globalSiteTag"

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

משאב לקריאה בלבד עם תג לשליחת נתונים מאתר אל DataStream. מוצג רק למשאבי DataStream באינטרנט.

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התשובה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "name": string,
  "snippet": string
}
שדות
name

string

פלט בלבד. שם המשאב של משאב GlobalSiteTag זה. פורמט: properties/{property_id}/dataStreams/{stream_id}/globalSiteTag דוגמה: "properties/123/dataStreams/456/globalSiteTag"

snippet

string

בלתי משתנה. קטע קוד של JavaScript שיודבק כפריט הראשון בתג head של כל דף אינטרנט למדידה.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit