Method: properties.androidAppDataStreams.patch

Aktualizuje strumień danych z aplikacji na Androida w usłudze.

Żądanie HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{androidAppDataStream.name=properties/*/androidAppDataStreams/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
androidAppDataStream.name

string

Tylko dane wyjściowe. Nazwa zasobu tego strumienia danych. Format:property/{property_id}/androidAppDataStreams/{stream_id}, np. "property/1000/androidAppDataStreams/2000"

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Wymagany. Lista pól do zaktualizowania. Nazwy pól muszą być zapisane wężami (np. "field_to_update"). Pominięte pola nie zostaną zaktualizowane. Aby zastąpić cały element, użyj jednej ścieżki z ciągiem "*" w celu dopasowania do wszystkich pól.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami w pełni pełnych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu AndroidAppDataStream.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AndroidAppDataStream.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit