เราจะเลิกใช้งาน Universal Analytics (UA) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ซึ่งหมายความว่าจะหยุดการประมวลผลข้อมูล พร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360 จะหยุดทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4

วัดข้อยกเว้น

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คุณสามารถวัดข้อยกเว้นเพื่อตรวจสอบจํานวนและประเภทของข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บได้ หน้านี้จะอธิบายวิธีใช้ gtag.js เพื่อส่งข้อยกเว้นไปยัง Google Analytics

การใช้งาน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้ส่งเหตุการณ์ข้อยกเว้นไปยัง Google Analytics ดังนี้

gtag('event', 'exception', {<exception_parameters>});

โดยที่ <exception_parameters> เป็นคู่ของพารามิเตอร์-ค่าอย่างน้อย 1 คู่ แยกแต่ละคู่ด้วยคอมมา เช่น คําสั่งนี้จะส่งข้อยกเว้นข้อผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรง

gtag('event', 'exception', {
 'description': 'error_description',
 'fatal': false  // set to true if the error is fatal
});

พารามิเตอร์ข้อยกเว้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงพารามิเตอร์ข้อยกเว้น

ชื่อพารามิเตอร์ ประเภทข้อมูล จำเป็น คำอธิบาย
description string ไม่ได้ คําอธิบายของข้อผิดพลาด
fatal boolean ไม่ได้ true หากข้อผิดพลาดร้ายแรง

ตัวอย่าง

ขณะใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

function divide(x, y) {
 if (y === 0) {
  throw "Division by zero";
 }
 return x/y;
}

โค้ดต่อไปนี้จะส่งเหตุการณ์ exception ไปยัง Google Analytics หากตัวหาร y เป็น 0

var x = document.getElementById('x').value;
var y = document.getElementById('y').value;

try {
 var r = divide(x, y);
} catch(err) {
 gtag('event', 'exception', {
  'description': err,
  'fatal': false
 });
}