Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Universal Analytics (UA) sẽ ngừng hoạt động, tức là công cụ này sẽ ngừng xử lý dữ liệu. Các tài sản Analytics 360 sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Di chuyển sang Google Analytics 4.

Cookie và phương pháp nhận dạng người dùng bằng gtag.js

gtag.js sử dụng cookie để xác định những người dùng riêng biệt trên các phiên duyệt web. Trang này giải thích cách tùy chỉnh các chế độ cài đặt cookie.

Bảng sau đây cho thấy các giá trị mặc định của trường cookie mà gtag.js sử dụng:

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookie_domain string auto
cookie_expires integer 63072000 (hai năm, tính bằng giây)
cookie_prefix string _ga
cookie_update boolean true
cookie_flags string

Để thay đổi bất kỳ giá trị nào trong số này, hãy cập nhật config cho tài sản để chỉ định các giá trị đó trong danh sách thông số. Ví dụ:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'MyCookie',
  'cookie_domain': 'blog.example.com',
  'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60  // 28 days, in seconds
});

Theo mặc định, cấu hình miền cookie tự động của gtag.js được bật. Khi được bật, gtag.js sẽ đặt cookie trên miền cấp cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.com, gtag.js sẽ đặt cookie trên miền example.com. Nếu phát hiện thấy bạn đang chạy cục bộ trên một máy chủ (ví dụ: localhost), gtag.js sẽ tự động đặt cookie_domain thành 'none'. Việc này sẽ khiến gtag.js đặt cookie bằng cách sử dụng miền đầy đủ từ vị trí tài liệu.

Để tắt cấu hình miền cookie tự động, hãy cập nhật config cho thuộc tính để chỉ định giá trị cho thông số cookie_domain:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_domain': 'blog.example.com'
});

Để tránh xung đột với cookie khác, bạn có thể cần thay đổi tiền tố cookie. Tiền tố này sẽ được thêm vào trước cookie do gtag.js đặt. Ví dụ: tên mặc định của cookie mã nhận dạng mà Google Analytics sử dụng là _ga. Mã này sẽ khiến cookie được đặt tên là example_ga:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'example'
});

Trên mỗi lần tải trang, thời gian hết hạn cookie được cập nhật thành tổng của thời gian hiện tại cùng với giá trị của trường cookie_expires. Nghĩa là nếu bạn đặt cookie_expires thành một tuần và người dùng truy cập bằng cùng một trình duyệt trong vòng 5 ngày, thì cookie sẽ hoạt động trong một tuần nữa và họ sẽ xuất hiện với tư cách cùng một khách truy cập trong Google Analytics. Thay vào đó, nếu người dùng đó truy cập sau khi cookie ban đầu hết hạn, thì cookie mới sẽ được tạo và lượt truy cập đầu tiên và thứ hai sẽ xuất hiện dưới dạng khách truy cập riêng biệt trong Google Analytics.

Nếu bạn đặt giá trị cookie_expires thành 0 (không) giây, cookie sẽ chuyển thành cookie dựa trên phiên và hết hạn khi phiên duyệt web hiện tại kết thúc.

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_expires': 0
});

Khi bạn đặt cookie_update thành true (giá trị mặc định), gtag.js sẽ cập nhật cookie mỗi lần tải trang. Thao tác này sẽ cập nhật thời hạn cookie được đặt tương ứng với lượt truy cập gần đây nhất vào trang web. Ví dụ: nếu thời hạn sử dụng cookie được đặt là một tuần và người dùng truy cập bằng cùng một trình duyệt sau mỗi 5 ngày, thì thời hạn cookie sẽ được cập nhật cho mỗi lượt truy cập, do đó sẽ không bao giờ hết hạn.

Khi bạn đặt thành false, các cookie sẽ không được cập nhật trong mỗi lượt tải trang. Điều này có ảnh hưởng của việc hết hạn cookie so với lần đầu tiên người dùng truy cập vào trang web.

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_update': false
});

Gắn thêm cờ vào cookie khi đặt. Cờ phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy.

gtag('set', {
  'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});

Đặt User ID

Mã nhận dạng khách hàng là một chuỗi mã nhận dạng duy nhất, ổn định và không nhận dạng cá nhân, đại diện cho người dùng. Công cụ này cho phép phân tích các nhóm phiên trên thiết bị. Để tìm hiểu lý do bạn nên triển khai User-ID, hãy xem bài viết Lợi ích khi sử dụng tính năng User-ID.

Để triển khai Mã nhận dạng khách hàng bằng gtag.js, hãy cập nhật config cho thuộc tính của bạn để đặt Mã nhận dạng khách hàng:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'user_id': 'USER_ID'
});

Bạn có thể định cấu hình gtag.js không đọc hoặc ghi cookie cho đến khi người dùng đồng ý. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Điều chỉnh cách hoạt động của thẻ dựa trên sự đồng ý