Cú pháp truyền thống

Tài liệu này mô tả cách thiết lập tính năng theo dõi cho trang web của bạn bằng cách sử dụng đoạn mã theo dõi ga.js truyền thống. Nếu đang thiết lập tính năng theo dõi lần đầu tiên, bạn nên sử dụng đoạn mã theo dõi mặc định, được mô tả trong phần Theo dõi trang web.

Có hai cách cơ bản để thiết lập tính năng theo dõi trên tài sản web của bạn: thiết lập chuẩn và thiết lập tuỳ chỉnh. Tài liệu này trình bày những cách đó cùng với các chủ đề có liên quan:

Sau khi cài đặt chính xác mã theo dõi ga.js trên trang web của mình, bạn bắt đầu nhận được dữ liệu báo cáo. Dữ liệu báo cáo xuất hiện trong báo cáo của bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi thiết lập mã theo dõi.

Thiết lập chuẩn

Khi bạn bắt đầu triển khai tính năng theo dõi trong trang web của Google Analytics lần đầu tiên, bạn cần cài đặt mã theo dõi trên các trang của trang web của mình. Đoạn mã theo dõi chung bao gồm hai phần: một thẻ tập lệnh tham chiếu đến mã theo dõi ga.js và một tập lệnh khác thực thi mã theo dõi.

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
 var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
 pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>

Đoạn mã theo dõi này phải được đưa vào các trang của trang web để nó xuất hiện ở cuối cấu trúc HTML (hoặc HTML được tạo) của trang, trước thẻ đóng <body>. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về chức năng, phần giải thích logic về quá trình thực thi mã theo dõi.

Lưu ý: Nếu đang thiết lập tính năng theo dõi cho một tài sản web trải rộng trên nhiều miền hoặc nhiều thư mục con, thì bạn cần phải sửa đổi mã theo dõi để có được dữ liệu báo cáo chính xác cho chế độ xem (hồ sơ). Ngoài ra, nếu bạn đang thiết lập một chế độ xem (hồ sơ) cụ thể cho một thư mục con của miền lớn hơn, bạn cũng nên sửa đổi mã theo dõi. Xem Hướng dẫn về miền và amp; Thư mục để biết thêm thông tin.

Tập lệnh mã theo dõi—Phần một

Phần đầu tiên của thẻ tập lệnh (được biểu thị bằng các dòng 1-4 của mã ở trên), sử dụng JavaScript để xác định động giao thức HTTP cho trang được yêu cầu là bảo mật hay chuẩn. Sau đó, tiện ích này sử dụng giao thức thích hợp để tham chiếu mã theo dõi. Vì vậy, nếu một trang trên trang web của bạn được phân phối qua giao thức HTTP chuẩn, thì chuỗi kết quả sẽ là:

<script src='http://www.google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'>

Nếu một trang khác được phân phối qua một kết nối an toàn thì chuỗi kết quả sẽ là:

<script src='https://ssl.google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'>

Nếu bạn có nhiều trang bảo mật và không bảo mật, hãy để lại thẻ tập lệnh ban đầu như được chỉ định để có thể xác định kết nối thích hợp. Nếu tất cả các trang trên trang web của bạn được phân phối qua HTTP chuẩn, bạn có thể thay thế thẻ đầu tiên bằng lệnh gọi đơn giản hơn đến mã theo dõi Google Analytics.

Tập lệnh mã theo dõi—Phần 2

Bộ thẻ JavaScript thứ hai bao gồm các phương thức cần thiết để thực thi lệnh gọi theo dõi cho dữ liệu trang. Phần mã theo dõi này cũng phải chứa bất kỳ phương pháp tùy chỉnh nào bạn muốn áp dụng cho tất cả các trang trên trang web của mình. Cả quá trình khởi tạo và các phương thức đều được đặt trong một khối try/catch để xử lý lỗi JavaScript mà không ảnh hưởng đến khách truy cập.

Thứ tự của các lệnh gọi phương thức mà bạn cung cấp trong đoạn mã theo dõi chung là rất quan trọng. Vì vậy, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây khi thay đổi mã theo dõi cho các mục đích của trang web:

 • Dòng đầu tiên của tập lệnh theo dõi phải luôn khởi tạo đối tượng trình theo dõi trang. 
 • var pageTracker = _gat._getTracker("UA-123456-1");
  Dòng đầu tiên của đoạn mã theo dõi chuẩn sẽ khởi tạo đối tượng trình theo dõi mặc định đến mã thuộc tính web Google Analytics mà bạn cung cấp dưới dạng thông số. Sau đó, các lệnh gọi phương thức tiếp theo sử dụng đối tượng đó.
 • Các dòng cuối cùng của đoạn mã theo dõi của bạn phải gọi phương thức _trackPageview().
  Mọi lệnh gọi phương thức tuỳ chỉnh đặt hoặc khởi chạy một giá trị sẽ được chèn trước _trackPageview().
  // put in customized calls after pageTracker object and before_trackPageview() methods
  pageTracker.setAllowLinker(true);
  pageTracker._trackPageview();

Nơi đặt mã theo dõi

Mã theo dõi được thiết kế để đọc dữ liệu từ trang của bạn sau khi nội dung của trang đã tải xong. Vì lý do này, bạn nên đặt đoạn mã ngay trước thẻ đóng </body> cho trang web của bạn. Khi nội dung trang của bạn đã tải, mã theo dõi, khi được thực thi, sẽ đọc nội dung cho trang của bạn theo Mô hình đối tượng tài liệu (DOM). Sau đó, tất cả thông tin liên quan đến tính năng theo dõi đều được dùng để thiết lập thông tin trang, đặt/cập nhật cookie và gửi yêu cầu ảnh GIF đến các máy chủ Google Analytics.

Bằng cách đặt tập lệnh ở cuối nội dung trang, bạn đảm bảo rằng mã theo dõi được thực thi dưới dạng phần tử cuối cùng của DOM. Nếu một số lượt tải trang bị gián đoạn vì lý do nào đó thì có thể yêu cầu ảnh GIF cho lượt xem trang đó sẽ không được thực thi. Tuy nhiên, nếu bạn đặt mã theo dõi ở đầu trang, thì việc gián đoạn tải có thể dẫn đến việc báo cáo không đầy đủ hoặc không chính xác, vì mã theo dõi dựa trên dữ liệu trang cho các báo cáo của trang.

Ngoài ra, vị trí thực tế của lệnh gọi mã theo dõi ở cuối trang hiệu quả hơn việc sử dụng hàm onLoad() để gọi mã theo dõi. Nếu bạn sử dụng onLoad() để thực thi mã theo dõi, thì quá trình thực thi sẽ dựa vào mô hình sự kiện cho trình duyệt thay vì DOM. Trong trường hợp này, nếu hình ảnh từ xa không tải được trên trang, thì onLoad() sẽ không được gọi, trong khi DOM cho trang vẫn có thể tải hoàn toàn.

Tuỳ chỉnh chế độ thiết lập

Bạn có thể tuỳ chỉnh Google Analytics theo nhiều cách để sửa đổi cách hiển thị dữ liệu báo cáo.Hầu hết các trang web (ngoại trừ những trang cơ bản nhất) đều có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh thiết lập cơ bản.Trên thực tế, nếu trang web của bạn có bất kỳ đặc điểm nào sau đây, thì bạn bắt buộc phải sửa đổi mã theo dõi để hành vi của khách truy cập được báo cáo chính xác.

 • Thương mại điện tử—Bạn có một trang web thương mại điện tử hoặc giỏ hàng và bạn muốn theo dõi hoạt động của khách truy cập liên quan đến lượt mua hàng.
 • Nhiều miền – Sự hiện diện của bạn trên nhiều trang web hoặc tên máy chủ và bạn muốn theo dõi hoạt động của khách truy cập (bao gồm cả hoạt động của giỏ hàng) trên các tài sản đó.
 • Giỏ hàng của bên thứ ba – Trang web của bạn được một nhà cung cấp lưu trữ trên một thư mục con và bạn muốn theo dõi hoạt động của khách truy cập trên một phần của trang web đó (chẳng hạn như giỏ hàng) nằm trong một thư mục khác của trang web lưu trữ.
 • Biến theo dõi chiến dịch tùy chỉnh—Bạn đã có các đường liên kết đến trang web của mình chứa biến theo dõi chiến dịch tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nhiều điều chỉnh khác đối với hành vi báo cáo chuẩn của Google Analytics, chẳng hạn như điều chỉnh thời lượng phiên truy cập, thay đổi thời lượng phiên chiến dịch hoặc tắt thu thập thông tin trình duyệt.

Bạn có thể tuỳ chỉnh báo cáo trong 2 lĩnh vực cơ bản:

 • Giao diện quản trị của báo cáo Google Analytics
 • Sử dụng các phương pháp mã theo dõi bổ sung trong các trang web của bạn

Tùy chỉnh bằng giao diện quản trị

Giao diện quản trị cung cấp các tính năng sau mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh hiển thị dữ liệu trong báo cáo:

 • Mục tiêu
  Thiết lập mục tiêu cho các trang chính trên trang web của bạn mà bạn mong đợi người dùng truy cập.Thông thường, mục tiêu được dùng trong các trang web thương mại điện tử để xem xét số liệu thống kê về cách khách hàng truy cập vào trang mua hàng cuối cùng trong một nhóm các trang liên quan, chẳng hạn như giỏ hàng, biểu mẫu đặt hàng và xác nhận đơn đặt hàng.Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các mục tiêu cho bất kỳ tình huống nào khác, chẳng hạn như hướng dẫn từng bước về quy trình hướng dẫn hoặc đường liên kết "more" trên blog. Để biết thêm thông tin về mục tiêu, hãy xem bài viết Giới thiệu về Mục tiêu.
 • Chế độ xem (Hồ sơ) và bộ lọc
  Bạn có thể thiết lập chế độ xem (hồ sơ) cho từng người dùng báo cáo riêng lẻ để bao gồm hoặc loại trừ một số nội dung nhất định khỏi các báo cáo đó. Điều này rất hữu ích khi bạn có một trang web rất lớn và muốn xác định số liệu thống kê trang cho một phần của trang web một cách độc lập với phần khác.Ví dụ: bạn có thể có một phần trang web dành riêng cho quần áo và một phần khác của trang web dành riêng cho sản phẩm điện tử. Bạn muốn phân tích số liệu thống kê về trang quần áo liên quan đến tất cả quần áo, nhưng độc lập với đồ điện tử. Khi chế độ xem (hồ sơ) được sử dụng để loại trừ một số phần nhất định của trang web, chúng hạn chế báo cáo nội dung chỉ dành cho các trang được phép. Truy cập vào Trung tâm trợ giúp để biết thông tin hữu ích về chế độ xem (hồ sơ)bộ lọc.

Tùy chỉnh bằng các phương pháp mã theo dõi bổ sung

GATC cung cấp một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để định cấu hình mã theo dõi cho các nhu cầu của trang web. Xin lưu ý rằng bất kỳ trang nào trên trang web của bạn đều phải sử dụng urchin.jstheo dõi hoặc ga.js và các phương pháp liên quan, nhưng không được sử dụng cả hai. 

Việc sử dụng cả hai mã theo dõi trên một trang có thể gây ra lỗi báo cáo cho các trang đó, do đó, bạn không nên làm việc này. 

Một số trường hợp phổ biến nhất yêu cầu cấu hình mã theo dõi được mô tả trong phần Theo dõi thương mại điện tử. Ngoài ra, API theo dõi cung cấp danh sách tất cả các phương pháp theo dõi ga.js mà bạn có thể sử dụng, đồng thời nhóm những phương thức đó theo các cách sử dụng báo cáo cơ bản, chẳng hạn như các phương pháp thương mại điện tử theo dõi sự kiện.