Google Analytics – Tất cả nhật ký thay đổi SDK và API thu thập

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với SDK và API thu thập của Google Analytics. Phiên bản này bao gồm nhật ký thay đổi cho tính năng Theo dõi trên web (ga.js), SDK Android và SDK iOS. Bạn nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem mọi thông báo mới. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin về các thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm tính năng Theo dõi web (ga.js và analytics.js), Android SDK, iOS SDK và Measurement Protocol.

Đã thêm URL "android-app://" làm nguồn giới thiệu hợp lệ.

Bản phát hành này bổ sung nhiệm vụ mới có tên customTask.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khả năng tương thích và các bản sửa lỗi của iOS 10.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục sự cố.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Khắc phục vấn đề có thể gây ra sự cố khi chạy kiểm thử đơn vị.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã bit.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã bit.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục vấn đề gây ra sự cố khi sử dụng setCampaignParametersFromUrl. Vấn đề 636.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ gửi thư ở chế độ nền trên các thiết bị không phải của Google Play.
 • Ngừng sử dụng Trình ghi nhật ký/Loglevel của Analytics. Analytics hiện đang sử dụng tính năng ghi nhật ký Android. Để bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi, hãy chạy adb shell setprop log.tag.GAv4 DEBUG.
 • Tái cấu trúc để cải thiện hoạt động phân bổ dữ liệu và phân bổ lượt cài đặt của chiến dịch.
 • Đã sửa lỗi phân tích cú pháp chiến dịch. Vấn đề 596.
 • Hệ thống sẽ báo cáo chính xác các trường hợp ngoại lệ của ứng dụng chưa được xử lý trong những giây đầu tiên của quá trình khởi chạy Analytics. Vấn đề 443.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Báo cáo độ phân giải màn hình bằng nativeBounds trên iOS 8.0 trở lên. Bài viết này giải quyết Vấn đề 504.
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ cho các thông số chiến dịch liên quan đến lượt nhấp.
 • Báo cáo mẫu phần cứng iOS ngoài phiên bản hệ điều hành của thiết bị. Bài viết này sẽ giải quyết Vấn đề 408.
 • Báo cáo mô hình phân bổ lượt cài đặt iAd trên iOS 7.1 trở lên. Việc này yêu cầu khung iAd.
 • Thêm cảnh báo về việc ngừng sử dụng cho loại lượt truy cập appview.
 • sqlite3 hiện là thư viện bắt buộc.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Khắc phục sự cố chuỗi nil trong TAGDispatcher.

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Phương tiện vận chuyển

 • Trường transport (truyền tải) cho phép bạn đặt cơ chế sẽ gửi lượt truy cập.

Các thay đổi khác

 • Tuỳ chọn useBeacon không còn được dùng nữa.
 • Sửa lỗi

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Nguồn dữ liệu

 • Thông số ds Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Nguồn dữ liệu

 • Trường Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Ghi đè theo vị trí địa lý

 • geoid Ghi đè địa lý cho phép bạn đặt rõ ràng vị trí địa lý của người dùng.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho gửi tất cả các beacon khi gửi các beacon.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu CuteAnimals để minh hoạ cách điều phối khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các trường Thương mại điện tử nâng cao khác.
 • Xoá các thông báo cảnh báo về các lớp GAIHit và GAIProperty bị thiếu khi biên dịch trên SDK iOS 8.0; các lớp đó đã bị xoá.
 • Việc điều phối beacon giờ đây hiệu quả hơn, với nhiều beacon được gửi trong một yêu cầu HTTPS.
 • Các yêu cầu sẽ được nén để lưu mức sử dụng gói dữ liệu trong một số trường hợp nhất định.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Ngừng sử dụng OpenContainerWithId dựa trên TAGContainerFuture. Việc sử dụng API này trên iOS8 sẽ dẫn đến lỗi nếu quá trình nhận được gọi trong một số giai đoạn của vòng đời UIAppDelegate.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho chỉ số tùy chỉnh và thứ nguyên tùy chỉnh vào Thương mại điện tử nâng cao cho thẻ Google Universal Analytics.
 • Đã khắc phục lỗi bắt buộc phải có sản phẩm cho hành động Thương mại điện tử nâng cao có sản phẩm không bắt buộc.
 • Hỗ trợ các tính năng mã nhận dạng cho quảng cáo cho thẻ Google Universal Analytics.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu CuteAnimals để minh hoạ cách gửi dữ liệu khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.
 • Giờ đây, bạn có thể gửi lượt truy cập bằng navigator.sendBeacon (trong các trình duyệt được hỗ trợ) bằng cách truyền thông số useBeacon.
 • Cookie do trình bổ trợ tính năng hiển thị đặt được đổi tên từ _dc thành _gat.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Hỗ trợ Thương mại điện tử nâng cao đã được thêm vào Thẻ Google Universal Analytics.
 • Các phương thức dispatchdispatchWithCompletionHandler mới đã được thêm vào lớp TAGManager.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Chúng tôi đã bổ sung tính năng hỗ trợ cho tính năng thương mại điện tử nâng cao. Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển về Thương mại điện tử nâng cao để biết thông tin chi tiết.
 • Mã ứng dụng khách hiện sẽ được đặt lại mỗi khi mã nhận dạng cho quảng cáo thay đổi.
 • Tính năng thu thập mã nhận dạng cho quảng cáo bị tắt theo mặc định.
 • Thêm các API có lập trình để báo cáo ngoại lệ.
 • Sửa các lỗi trong tài liệu.
 • Các bản sửa lỗi nhỏ.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào đối với Trình quản lý thẻ của Google.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • SDK hiện sẽ thu thập IDFA và cờ đã bật tính năng theo dõi nhà quảng cáo nếu thư viện libAdIdAccess.a (được cung cấp dưới dạng một SDK) được đưa vào ứng dụng và thuộc tính allowIDFACollection được đặt thành true trên trình theo dõi.
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ Thương mại điện tử nâng cao.
 • Thêm loại lượt truy cập xem màn hình để thay thế loại lượt truy cập xem ứng dụng.
 • Bây giờ, hệ thống sẽ thêm thông số mã lượt truy cập vào mỗi lượt truy cập. Số liệu này thay đổi mỗi khi lượt xem ứng dụng, lượt xem màn hình hoặc lượt xem trang được tạo.
 • ClientId hiện sẽ được đặt lại mỗi khi giá trị IDFA thay đổi. Điều này chỉ xảy ra khi IDFA được thu thập trong một trình theo dõi.
 • Một phương thức dispatchWithCompletionHandler mới đã được thêm vào lớp GAI.
 • Khắc phục vấn đề SDK có thể gửi beacon mà không có clientId hoặc có clientId trống.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào
 • Các lượt truy cập không chứa mã theo dõi hợp lệ sẽ bị loại bỏ.
 • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

  • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
  • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.
 • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

  • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
  • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Thêm trường Mã nhận dạng người dùng.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã khắc phục lỗi trong Mã nhận dạng cho Macro quảng cáo để có thể trả về chính xác giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) nếu có.
 • Khắc phục vấn đề để người dùng có thể sử dụng NSNumber cho dữ liệu thương mại điện tử.

Bản phát hành này chứa nội dung thay thế loại lượt truy cập appview cũng như việc thêm và đổi tên các tham số. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Thay thế appview

 • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Thông số mới

Đổi tên thông số

 • Mô tả nội dung được đổi tên thành Tên màn hình. Tên tham số truy vấn (cd) sẽ vẫn giữ nguyên.

Bản phát hành này chứa các phần thay thế loại lượt truy cập appview và bổ sung các trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Thay thế appview

 • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Trường mới

 • Tên màn hình – Tên của trang/màn hình. Khi không được đặt, thuộc tính này mặc định thành URL trang (web) hoặc mã màn hình (ứng dụng).
 • Application ID (Mã ứng dụng) – Giá trị nhận dạng ứng dụng.
 • Mã trình cài đặt ứng dụng - Giá trị nhận dạng trình cài đặt ứng dụng.

Các thay đổi khác

 • Cải thiện kết quả gỡ lỗi.
 • Sửa nhiều lỗi kết xuất trước.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.
 • Các bản sửa lỗi nhỏ khác trong dịch vụ hỗ trợ trình liên kết.
 • Tính năng tìm kiếm an toàn của Yahoo hiện được phân loại chính xác là nguồn không phải trả tiền.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.

Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Theo mặc định, SDK hiện sẽ điền thông số Mã ứng dụng (&aid).

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Macro thử nghiệm nội dung của Google Analytics.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không có thay đổi nào đối với Google Analytics.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Macro thử nghiệm nội dung của Google Analytics.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không trực tiếp thay đổi đối với Google Analytics. Người dùng GA nên lưu ý rằng Trình quản lý thẻ của Google không còn có phần phụ thuộc trên AdSupport.framework theo mặc định. Việc này có thể giúp giải quyết Vấn đề 387.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Các hàm gọi API AdSupport.framework được chia nhỏ thành một thư viện libAdIdAccess.a riêng. Các ứng dụng cần liên kết với thư viện đó để có quyền truy cập vào chuỗi mã nhận dạng cho quảng cáo (IDFA) và cờ đã bật tính năng theo dõi của nhà quảng cáo.
 • Tham số trình liên kết không còn bị bỏ qua khi điều hướng trên các miền ở các mức thu phóng khác nhau trong Firefox.
 • Đã khắc phục vấn đề khiến Analytics trong trang không tải được cho một số URL nhất định.
 • Cải tiến đối với đầu ra của chế độ gỡ lỗi.
 • Bản phát hành bảo trì.

Bản phát hành này chứa: * Đã loại bỏ nhu cầu đối với AdSupport.framework. * Đã xoá đoạn mã không dùng đến.

Bản phát hành này chứa: * Bổ sung hỗ trợ cho SDK iOS 7.0 64 bit. * Xoá libGoogleAnalytics_debug.a, đây là một phần của thư viện libGoogleAnalyticsServices.a. * Dọn dẹp tệp bản dựng CuteAnimals cho Google Analytics.

 • Bản phát hành bảo trì.

Bản phát hành này chứa: * Đã khắc phục vấn đề xung đột với SDK vùng đệm giao thức. * Sửa lỗi trình liên kết khi tính năng xoá mã được bật.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ sáu. * Thực hiện thay đổi bắt buộc để tránh trường hợp ngoại lệ về thời gian chạy khi một ứng dụng nhắm đến KitKat (API cấp 19) sử dụng SDK.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành thứ hai của phiên bản 3.0. * Thực hiện thay đổi bắt buộc để tránh trường hợp ngoại lệ về thời gian chạy khi một ứng dụng nhắm đến KitKat (API cấp 19) sử dụng SDK.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi đường liên kết khi nhắm đến iOS 7.0.

Bản phát hành này có: * Bản phát hành đầu tiên của phiên bản 3.0 * Thay đổi API SDK để điều chỉnh cho phù hợp với analytics.js. Các phương thức tracksend đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương thức tạo sendGAIDictionaryBuilder. * Hầu hết thuộc tính trên giao thức GAITracker đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng set trên các trường khác nhau. * Tất cả thông số được thiết lập bằng phương thức set sẽ được duy trì. Trước đây, một số thông số chỉ được thiết lập cho lệnh gọi gửi/theo dõi tiếp theo. * Giao thức GAILogger có sẵn cho những người muốn triển khai tính năng ghi nhật ký tuỳ chỉnh của riêng mình cho SDK. * Đã thay đổi các yêu cầu về hệ thống tối thiểu. Hãy truy cập vào Readme.txt để biết thông tin chi tiết. * Tất cả hoạt động trên SDK (quyền truy cập cơ sở dữ liệu và mạng) nay được thực hiện trên một luồng riêng. * clientId hiện có thể đọc được. Gọi [tracker get:kGAIClientId]. Lưu ý rằng lệnh gọi này sẽ chặn cho đến khi hệ thống có thể đọc clientId trong cơ sở dữ liệu. * SDK không còn sử dụng POST trừ phi lượt truy cập lớn hơn 2.000 byte. Thay vào đó, hệ thống sẽ sử dụng GET. * SDK sẽ không còn thử gửi lại các lượt truy cập dựa trên mã phản hồi HTTP nữa.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành đầu tiên của phiên bản 3.0 * SDK API được viết lại để phù hợp hơn với analytics.js. Hãy xem javadoc và /analytics/devguides/collection/android/v3/ để biết thông tin chi tiết. * Đã xoá tất cả phương thức tracksend. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phương thức gửi và các phương thức tạo tương ứng trong lớp MapBuilder để gửi lượt truy cập. Xem lớp Fields để biết danh sách các hằng số bạn có thể sử dụng để tạo lượt truy cập bằng cách sử dụng setsend. * Nhiều thuộc tính trong số này cũng đã bị xoá, bao gồm cả useHttps, anonymizeIp, v.v. Bạn có thể thiết lập/đặt lại các thuộc tính đó bằng lệnh set. * EasyTracker hiện mở rộng Tracker. Bạn không cần gọi EasyTracker.getTracker để trực tiếp thực hiện theo dõi cuộc gọi. * SDK không còn đặt cờ kiểm soát phiên để bắt đầu khi khởi động. Giờ đây, nhà phát triển có trách nhiệm xác định xem có cần phiên mới hay không. Lưu ý rằng EasyTracker vẫn xử lý hoạt động quản lý phiên như trước đây. * SDK này hiện hỗ trợ một lớp ghi nhật ký tuỳ chỉnh. Hãy xem Logger trong javadoc để biết thông tin chi tiết. * Đã thêm chế độ dryRun. * clientId hiện có thể đọc được. Chỉ cần gọi tracker.get(Fields.CLIENT_ID). Lệnh gọi này sẽ chặn cho đến khi clientId được tải từ kho lưu trữ cố định. * SDK sẽ không còn thử lại lượt truy cập dựa trên mã phản hồi HTTP nữa.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ năm. * Sửa lỗi phân tích cú pháp ngoại lệ của EasyTracker. Khi bạn đặt cờ ga_reportUncaughtExceptions, chúng ta đã không khởi chạy trình phân tích cú pháp ngoại lệ. Do đó, sẽ không phân tích cú pháp vị trí của một ngoại lệ chưa nắm bắt được. Với bản sửa lỗi này, báo cáo sự cố và ngoại lệ sẽ báo cáo vị trí của các trường hợp ngoại lệ chưa nắm bắt khi ga_reportUncaughtExceptions được đặt thành true.

Hôm nay, chúng tôi đã ra mắt Measurement Protocol mới trong giai đoạn thử nghiệm công khai.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Hỗ trợ thêm tính năng chỉ định nội tệ bằng _set, ví dụ: gaq.push(['_set', 'currencyCode', 'EUR'])

Bản phát hành này chứa:

 • Thay đổi appVersion mặc định thành giá trị trong CFBundleShortVersionString thay vì CFBundleVersionKey.
 • Sử dụng HTTPS làm giao thức mặc định thay vì HTTP.
 • Phương thức theo dõi đã thay đổi thành Gửi (ví dụ: trackView hiện được gọi là sendView).
 • Một số bản sửa lỗi nhỏ.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ tư. * SDK hiện sẽ tuân theo chế độ cài đặt tốc độ lấy mẫu. Nếu trước đây bạn đặt tốc độ lấy mẫu khác 100%, thì giờ đây, bạn sẽ thấy một số chỉ số Analytics giảm tương ứng so với phiên bản beta 3. * Đã thay đổi phương thức theo dõi để gửi (ví dụ: trackView hiện được gọi là sendView). * Bổ sung khả năng hỗ trợ nội tệ qua Transaction.setCurrencyCode * Sử dụng HTTPS theo mặc định thay vì HTTP. * SDK sẽ không tìm cách gửi lượt truy cập nếu không có kết nối mạng. * Tránh lỗi ANR trong khi cố gắng xử lý dữ liệu chiến dịch cài đặt. * Xoá lớp TrackedActivity khỏi SDK. * Di chuyển quy trình khởi chạy SDK ra khỏi Luồng giao diện người dùng chính. * Cải thiện khả năng khôi phục của SDK từ cơ sở dữ liệu SQLite bị hỏng. * Đã khắc phục một số sự cố và lỗi khác.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm kiến trúc armv7s vào libGoogleAnalytics.a.
 • Xoá cấu trúc armv6 khỏi libGoogleAnalytics.a.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Xoá phiên bản thư viện NoThumb.
  • Thả hỗ trợ cho armv6.
 • Các tính năng mới:

  • Thêm tính năng hỗ trợ cho armv7s (dành cho iPhone5).

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục sự cố di chuyển từ SDK CV trước 1.5 sang biến tuỳ chỉnh SDK 1.5.
  • Tuân thủ chế độ cài đặt hạn chế dữ liệu nền của người dùng.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Các phương thức giao thức GANTrackerDelegate hiện là không bắt buộc.
  • Các sự kiện hiện bao gồm lượt xem trang được theo dõi gần đây nhất (utmp).
 • Tính năng mới:
  • Hỗ trợ tối đa 50 biến tùy chỉnh (Lưu ý: tính năng này chỉ dành cho người dùng Google Analytics Premium).
  • Cập nhật ứng dụng mẫu BasicExample.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ.
  • Các sự kiện hiện bao gồm lượt xem trang được theo dõi gần đây nhất (utmp).
 • Các tính năng mới:

  • Hỗ trợ 50 biến tùy chỉnh (Lưu ý: tính năng này chỉ dành cho người dùng Google Analytics Premium).

Bản phát hành này chứa:

 • Đã thêm phương pháp theo dõi mạng xã hội vào GAITracker:
  • trackSocial:withAction:withTarget:
 • Chữ ký phương thức thời gian đã thay đổi thành:
  • trackTiming:withValue:withName:withLabel:
 • Thêm các phương thức xây dựng và điều phối thủ công vào GAITracker:
  • set:value:
  • get:
  • send:params:
 • Thêm các phương thức setter phương diện tuỳ chỉnh vào GAITracker:
  • setCustom:dimension:
  • setCustom:metric:
 • Cấu trúc của kho dữ liệu được tái cấu trúc để ngăn chặn các vấn đề về CoreData được báo cáo.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội.
 • Đặt lớp StandardExceptionParser ở chế độ công khai
 • Khắc phục các sự cố không thường xuyên xảy ra trong quá trình khởi chạy SDK.
 • Khắc phục sự cố thông báo INSTALL_REFERRER bị bỏ qua trên một số thiết bị.
 • Sửa ConcurrentModificationExceptions trong lớp GoogleTracker.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác

Bản phát hành này chứa:

 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Đã thay đổi sampleRate thành số thực có độ chính xác gấp đôi.
 • Hoạt động theo dõi quá mức sẽ bị điều tiết.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi sẽ bị xoá khi bạn bật chế độ chọn không sử dụng.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi cũ hơn 30 ngày sẽ bị xoá.
 • Các tính năng nâng cao để đạt được điều phối.
 • Thay vì thử lại định kỳ, người điều phối sẽ sử dụng API Khả năng tiếp cận khi mất kết nối để nhận thông báo khi kết nối được thiết lập lại.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác.

Bản phát hành này chứa:

 • Giao diện EasyTracker được đơn giản hóa.
 • Chuyển quyền kiểm soát hoạt động điều phối sang một lớp mới là GAServiceManager.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Đã thay đổi sampleRate thành gấp đôi.
 • Hoạt động theo dõi quá mức sẽ bị điều tiết.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi sẽ bị xoá khi bạn bật chế độ chọn không sử dụng.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi cũ hơn 30 ngày sẽ bị xoá.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm cơ sở xử lý ngoại lệ chưa nắm bắt được.
 • Xoá tài sản dispatchEnabled khỏi GAI.
 • Thêm thuộc tính defaultTracker vào GAI.
 • Thêm phương thức close vào GAITracker.
 • Thêm phương pháp theo dõi thời gian vào GAITracker.
 • Đã thêm phương thức trackView vào GAITracker. Phương thức này không nhận đối số.
 • Đã cập nhật tên trường của mục giao dịch.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Giá trị sự kiện được hiểu là số nguyên 64 bit.
 • Quá trình tạo mã ARMV6 được chuyển từ THUMB sang ARM.

Bản phát hành này chứa:

 • Xoá phương thức startSession. Sử dụng setStartSession thay thế.
 • Thêm tham số ga_sessionTimeout vào EasyTracker.
 • Đã triển khai chế độ tiết kiệm điện năng.
 • Đã thêm phương thức trackView vào GAITracker. Phương thức này không nhận đối số.
 • Sửa lỗi ngăn các thông số ngoại lệ được gửi khi có lượt truy cập.
 • Các lượt truy cập không thể đọc được từ cơ sở dữ liệu sẽ bị loại bỏ thay vì chặn vĩnh viễn tất cả các lượt truy cập được gửi đi.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Loại lượt truy cập theo thời gian được triển khai.
 • Các loại lượt truy cập Thương mại điện tử đã triển khai (giao dịch và mặt hàng).

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Đã tăng tốc độ lấy mẫu tốc độ trang web tối đa được phép (_setSiteSpeedSampleRate) từ 10% lên 100%.
 • Phương thức _setAccount hiện cắt bỏ mọi dấu cách ở đầu và cuối.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Cập nhật danh sách các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền được phát hiện theo mặc định. Thêm "startsiden.no", "rakuten.co.jp", "biGlobe.ne.jp" và "goo.ne.jp". Đã xoá "search" và thêm "conduit.com", "babylon.com", "search-results.com", " Pixel.com", "comcast.net" và "incredimail.com" (trước đây)

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Giới hạn về độ dài biến tuỳ chỉnh đã tăng từ 64 lên 128 ký tự. Ngoài ra, độ dài hiện sẽ được kiểm tra trước khi mã hoá URL.
 • Đã nới lỏng giới hạn tốc độ cho lượt truy cập sự kiện. Bây giờ bạn có thể gửi 10 lượt truy cập với 1 lượt truy cập bổ sung mỗi giây (trước đây, điều này giới hạn ở 1 lượt truy cập mỗi 5 giây). Lưu ý rằng giới hạn 500 lượt truy cập trên mỗi phiên vẫn được áp dụng.
 • Cookie __utmv hiện được viết bằng một dấu phân tách biến khác (dấu nháy thay vì dấu phẩy) để tương thích với RFC. Cách này sẽ khắc phục được một số vấn đề liên quan đến vấn đề mã hoá cookie mà khách hàng nhìn thấy.

Bản phát hành này chứa:

 • Tài liệu:

  • Tệp ReadMe.txt đã được cập nhật để trỏ đến trang web phục vụ việc đọc tài liệu.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục quá trình xử lý tính năng Tự động theo dõi URL đích từ Google Play.
  • Cho phép mã hoá url đến tham số liên kết giới thiệu đến setReferrer.

Các thay đổi đối với việc thu thập dữ liệu Tốc độ trang web:

 • Dữ liệu tốc độ trang web hiện được thu thập tự động cho tất cả các tài sản web với tốc độ lấy mẫu 1%. Hàm _trackPageLoadTime (trước đây được yêu cầu để chọn tham gia thu thập dữ liệu tốc độ trang web) giờ đây không còn được dùng nữa.
 • Bạn có thể điều chỉnh tốc độ lấy mẫu mặc định bằng hàm _setSiteSpeedSampleRate mới.
 • Nếu một đường dẫn ảo được sử dụng trong lệnh gọi _trackPageview, thì đường dẫn đó giờ cũng sẽ được liên kết với mọi dữ liệu tốc độ trang web thu thập được từ trang đó.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Thay đổi vị trí của cơ sở dữ liệu từ thư mục Tài liệu sang thư mục Thư viện.
  • SDK không còn gửi NSAsserts cho các lỗi cơ sở dữ liệu SQLite.
  • Khắc phục sự cố khi gọi trackPageview có một chuỗi trống.
  • Khắc phục sự cố khi gọi nhiều phương thức GANTracker sau khi gọi stopTracker.
  • Đã sửa một số lỗi rò rỉ bộ nhớ, bao gồm cả một lỗi gọi Logcat với pageURL bắt đầu bằng '/'.
 • Tính năng mới:
  • Thêm phương thức dispatchSynchronously.
  • Tiết lộ một số hằng số hữu ích (xem GANTracker.h).

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Đã mắc lỗi và xử lý một vài SQLiteExceptions.
  • Sửa NullPointerException trong stopSession nếu được gọi trước khi gọi startNewSession.
  • Sửa lỗi Hết bộ nhớ trên thiết bị HTC Thunderbolt và Motorola Droid Bionic.
  • Loại bỏ quyền truy cập cơ sở dữ liệu không cần thiết trong phương thức điều phối.

Bản phát hành này có tính năng mới sau đây:

 • Bạn có thể đánh dấu sự kiện là không tương tác bằng cách đặt tham số opt_noninteraction mới của phương thức _trackEvent() thành true. Đánh dấu sự kiện thành không tương tác cho thấy rằng số lần truy cập từ sự kiện được gắn thẻ sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thoát. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ga.js.

Bản phát hành này chứa bản sửa lỗi sau:

 • Đã khắc phục vấn đề trong đó việc truyền tham số URL gclid của AdWords trên các liên kết trang web nội bộ có thể dẫn đến số lượt truy cập có trả tiền tăng cao.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Sửa lỗi bus khi cố gắng đặt cờ dryRun trước khi khởi động trình theo dõi.
  • Sửa lỗi bus khi cố truyền NULL vì lỗi.
  • Sử dụng đúng ngôn ngữ trong tiêu đề HTTP.
 • Tính năng mới:
  • Thêm cờ anonymizeIp.
  • Thêm tham số sampleRate.
  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho lượt giới thiệu chiến dịch.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Đã sửa lỗi trong tính năng theo dõi giới thiệu chiến dịch chung.
  • Khắc phục cờ anonymizeIp cản trở hoạt động theo dõi chiến dịch.

Bản phát hành này sửa lỗi làm tăng số lượt truy cập và/hoặc giảm số lượng khách truy cập mới cho một số trang web. Ảnh hưởng đầu tiên chủ yếu ảnh hưởng đến các trang web có lưu lượng truy cập không phải trả tiền đi kèm với hành vi cụ thể của người dùng. Ảnh hưởng thứ hai chỉ là trên các trang web sử dụng cấu hình theo dõi không được hỗ trợ có nhiều trình theo dõi.

Thay đổi tính toán phiên:

 • Một chiến dịch cho mỗi phiên: Nếu một chiến dịch mới được bắt đầu trong phiên hiện tại, tập lệnh theo dõi giờ đây sẽ tự động bắt đầu một phiên mới. Một chiến dịch mới sẽ được kích hoạt khi có thay đổi đối với bất kỳ trường nào sau đây: id chiến dịch, tên, nguồn, phương tiện, từ khoá, nội dung hoặc gclid.
 • Tập lệnh theo dõi không còn bắt đầu một phiên mới trong trường hợp người dùng đóng trình duyệt.

Thay đổi đối với tính năng theo dõi tên miền chéo:

 • Lệnh gọi đến _setAllowHash(false) không còn bắt buộc khi định cấu hình theo dõi tên miền chéo. Các trang đã bao gồm lệnh gọi đến _setAllowHash(false) sẽ tiếp tục hoạt động nhưng không còn cần thiết khi thiết lập một trang web mới.
 • Tập lệnh theo dõi hiện sẽ cố gắng sửa các thông số của trình liên kết bị hỏng do các trình chuyển hướng và trình duyệt HTTP. Khoảng 85% các giá trị của trình liên kết hiện đã bị loại bỏ do các thay đổi mã hóa được các trình chuyển hướng và trình duyệt giới thiệu hiện sẽ được khôi phục thành công và được tập lệnh theo dõi chấp nhận.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Sửa một số vấn đề trong quá trình xử lý cơ sở dữ liệu.
  • Khắc phục các trường hợp ngoại lệ trong khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
  • Giữ ngữ cảnh của ứng dụng thay vì ngữ cảnh được truyền vào.
  • Đã xoá khả năng vô tình tạo phiên ảo.
 • Tính năng mới:
  • Đã thêm khả năng đặt lượt giới thiệu chiến dịch bất cứ lúc nào
  • Đã thêm cờ sampleRate
  • Đã thêm cờ anonymizeIp

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Mã theo dõi hiện trì hoãn lượt truy cập cho các trang được kết xuất trước cho đến khi người dùng xem các trang đó. Nếu một trang được kết xuất trước không bao giờ được xem, thì sẽ không có lượt truy cập nào được gửi. Tính năng này chỉ dành cho các trang web sử dụng tập lệnh theo dõi không đồng bộ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng kết xuất trước trong Blog trung tâm quản trị trang web của Google.

Bản phát hành này có nhiều bản sửa lỗi và nội dung tái cấu trúc cũng như một tính năng mới:

 • Thêm tính năng hỗ trợ theo dõi trên mạng xã hội ( _trackSocial )

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục sự cố khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
  • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
 • Tính năng mới:
  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Lượt truy cập thương mại điện tử.
  • Thêm cờ Debug.
  • Thêm cờ DryRun.
  • Thông tin mô tả cụ thể hơn về lỗi SQLite3 về lỗi

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Sửa lỗi Chuỗi userAgent được định dạng không hợp lệ.
 • Các tính năng mới:

  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Theo dõi thương mại điện tử
  • Đã thêm cờ debug
  • Đã thêm cờ dryRun

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Đã khắc phục lỗi trong theo dõi tên miền chéo dẫn đến mã hóa dữ liệu chiến dịch không chính xác trong một số trường hợp.
 • Đã khắc phục lỗi trong tính năng theo dõi tên miền chéo khiến cookie được tải từ URL nhiều lần, gây ra cookie không chính xác trong một số trường hợp.
 • Khắc phục lỗi trong Biến tuỳ chỉnh khiến một số giá trị được mã hoá trong báo cáo.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Sửa lỗi mã hoá dấu cách không chính xác.
  • SQLiteExceptions không còn khiến ứng dụng gặp sự cố.
 • Các tính năng mới:

  • Hỗ trợ thêm biến tuỳ chỉnh

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này có các bản cập nhật và một tính năng mới.

 • Hỗ trợ POST:

  • Mã theo dõi hiện có thể gửi các báo hiệu theo dõi lớn hơn nhiều. Thông thường, beacon được gửi qua các yêu cầu HTTP GET, được giới hạn trong 2048 ký tự bởi một số trình duyệt và proxy. Các yêu cầu vượt quá hạn mức này đã bị loại bỏ nên dữ liệu không bao giờ được đưa vào Google Analytics. Kể từ bản phát hành này, các yêu cầu dài hơn 2.048 ký tự sẽ được gửi qua HTTP POST (không có giới hạn như vậy). Mã theo dõi hiện sẽ hỗ trợ các beacon lên đến 8192 ký tự.

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Khắc phục lỗi khiến _addIgnoredOrganic_addIgnoredRef không hoạt động đúng cách trong lần đầu tiên truy cập vào một trang web.
 • Đã khắc phục vấn đề liên quan đến mã theo dõi chạy trên nhiều iframe.

Bản phát hành này chứa:

 • Tính năng mới:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho biến tuỳ chỉnh.
  • Thêm phiên bản NoThumb của thư viện.

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này chứa:

 • Các tính năng mới:

  • Bổ sung tính năng hỗ trợ iOS4

Bản phát hành này chứa các bản sửa lỗi và tính năng dọn dẹp API.

 • Các bản sửa lỗi:

  • Đã sửa lỗi theo dõi sự kiện. Để gọi _trackEvent, bạn không cần gọi trước _initData hoặc _trackPageview nữa.
  • Cập nhật đoạn mã không đồng bộ để có thể đặt đoạn mã đó vào phần đầu trên bất kỳ trang nào mà không gây ra sự cố trong IE 6 và 7. Xem Hướng dẫn theo dõi không đồng bộ cho đoạn mã mới. Cập nhật này diễn ra vào ngày 22/3/2010.
  • Mở rộng cú pháp không đồng bộ để hỗ trợ các phương thức gọi trên đối tượng _gat.
 • Cập nhật các API khởi chạy trình theo dõi để nhất quán với cú pháp không đồng bộ. Cũng ngừng sử dụng các hàm cũ.

  • Thêm hàm _gat._createTracker(opt_account, opt_name). Cho phép đặt tên rồi truy xuất thiết bị theo dõi theo tên.Hãy sử dụng thuộc tính này thay vì _gat._getTracker(account).
  • Thêm _gat._getTrackerByName(name). Truy xuất thiết bị theo dõi theo tên đã đặt.
  • Thêm tracker._getName(). Trả về tên bạn đặt cho trình theo dõi khi trình theo dõi được tạo.
  • Ngừng sử dụng _gaq._createAsyncTracker(account, opt_name). Sử dụng _gat._createTracker thay thế.
  • Ngừng sử dụng _gaq._getAsyncTracker(name). Sử dụng _gat._getTrackerByName thay thế.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo về trình theo dõi để biết thông tin chi tiết về những thay đổi API này.

Bản phát hành này chứa nội dung cập nhật cho danh sách công cụ tìm kiếm mặc định và các hàm mới để kiểm soát thời gian chờ cookie. Ngoài ra, đoạn mã GA không đồng bộ được khởi chạy giúp giảm tác động đến độ trễ ga.js trên trang.

 • Đã cập nhật danh sách công cụ tìm kiếm mặc định

  • Đã thêm công cụ tìm kiếm Naver, Eniro và Daum.
  • Đã xoá Looksmart, Gigablast, Club-Internet, Netsprint, Intera, Nostrum và Ilse khỏi danh sách.
 • Thêm các hàm để kiểm soát thời gian hết hạn cookie cho tất cả cookie đã lưu trữ. Ngừng sử dụng các hàm hết thời gian chờ cookie hiện tại. Hãy xem tài liệu về API JS để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _setVisitorCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookiePersistence.
  • _setSessionCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setSessionTimeout.
  • _setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookieTimeout.
 • Phát hành đoạn mã GA không đồng bộ. Hãy xem tài liệu về cách dùng thử.

 • Ngừng sử dụng hàm _setVar. Tính năng Biến tuỳ chỉnh thay thế _setVar. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản phát hành này chứa:

 • Đã thêm hàm mới để truy xuất biến tùy chỉnh cấp khách truy cập. Hãy xem tài liệu về hàm để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _getVisitorCustomVar(index)
 • Thay vì chờ window.onload, nội dung Lớp phủ trang được tải ngay khi ga.js được thực thi.

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Thêm tham số boolean không bắt buộc vào hàm _addOrganic để chỉ định xem các nguồn không phải trả tiền mới được thêm vào đầu hay cuối danh sách nguồn không phải trả tiền. Hãy xem tài liệu để biết thêm chi tiết.

  • _addOrganic(newOrganicEngine, newOrganicKeyword, opt_prepend)

Bản phát hành này thường xuyên bảo trì để cải thiện hiệu suất và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này sửa nhiều lỗi và cải thiện hiệu suất:

 • Mã hoá đúng cách cho cụm từ tìm kiếm đối với kết quả tìm kiếm tự nhiên, thông tin về đường dẫn trang web cho (utmp) và giá trị do người dùng xác định khi được sử dụng cùng với tính năng trình liên kết (ví dụ: hàm _link_linkByPost).
 • Công cụ tìm kiếm Rambler được bổ sung vào danh sách tìm kiếm cơ bản
 • Phân tích cú pháp của kết quả tìm kiếm không phải trả tiền được chỉnh sửa cho công cụ tìm kiếm http://kvasir.no
 • Các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền mới do người dùng xác định hiện được thêm vào đầu danh sách
 • Xoá hàm _trackEvent(action, label, value) không dùng nữa và thay thế bằng _trackEvent(category, action, label, value)
 • URL giới thiệu giờ đây được lưu trữ dưới dạng phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: www.domain.com/PaGe.HtMl sẽ được báo cáo kèm theo thông tin về chữ hoa chữ thường.
 • Đã thêm giới hạn ký tự là 1200 cho kích thước mã thông báo GASO.
 • Hàm mới đã được thêm để cho phép ghi đè thời gian chờ mặc định cho cookie: _setCookiePersistence(timeout)