Hướng dẫn về giải pháp

Sử dụng các hướng dẫn giải pháp này để giải quyết các vấn đề về kinh doanh bằng cách sử dụng dữ liệu xuất BigQuery từ thuộc tính Google Analytics của bạn.

Dự đoán tỷ lệ người dùng rời bỏ cho ứng dụng trò chơi sử dụng máy học BigQuery

Tìm hiểu cách sử dụng Mô hình máy học BigQuery để chạy mô hình xu hướng trên dữ liệu Google Analytics 4 từ ứng dụng trò chơi nhằm xác định khả năng những người dùng cụ thể quay lại ứng dụng của bạn.Xem hướng dẫn đầy đủ cho Churn Prediciton.

Đo lường và gỡ lỗi hiệu suất

Tìm hiểu cách gửi dữ liệu trong Các chỉ số quan trọng về trang đến các tài sản Google Analytics 4 và xuất dữ liệu để phân tích trong BigQuery và Data Studio. Xem hướng dẫn đầy đủ về việc đo lường quan trọng trên web.