Hướng dẫn về giải pháp

Hãy sử dụng các hướng dẫn về giải pháp này để giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng cách sử dụng dữ liệu xuất của BigQuery từ tài sản Google Analtyics.

Dự đoán tỷ lệ người dùng rời bỏ ứng dụng trò chơi bằng BigQuery ML

Tìm hiểu cách sử dụng công nghệ học máy của BigQuery để chạy các mô hình xu hướng trên dữ liệu Google Analytics 4 từ ứng dụng trò chơi nhằm xác định khả năng những người dùng cụ thể quay lại ứng dụng của bạn.Xem hướng dẫn đầy đủ về Dự đoán rời bỏ.

Đo lường và gỡ lỗi hiệu suất

Tìm hiểu cách gửi dữ liệu Các chỉ số quan trọng về trang web đến các tài sản Google Analytics 4 và xuất dữ liệu để phân tích trong BigQuery và Data Studio. Xem hướng dẫn đầy đủ về cách đo lường chỉ số quan trọng trên web.