Pola, które można złączać w Centrum danych reklam

Ogólnie można złączać ze sobą w różnych tabelach pola o tej samej nazwie w ramach identycznej usługi umożliwiającej zakup reklam, np. pole adh.google_ads_impressions.query_id można złączyć z polem adh.google_ads_clicks.query_id. W tym przykładzie Reklamy displayowe Google to wspólna usługa umożliwiającą zakup reklam, query_id to wspólne pole, a google_ads_impressionsgoogle_ads_clicks to 2 różne tabele.

Złączanie danych z różnych usług umożliwiających zakup reklam może być utrudnione, ponieważ wiążą się z tym pewne komplikacje. Różne usługi Google korzystają z odmiennych identyfikatorów użytkownika, które mogą się też zmieniać w obrębie tej samej usługi w zależności od stanu logowania.

Przy złączaniu danych z różnych usług kieruj się informacjami z tabeli poniżej. Złączenia w ramach poszczególnych usług umożliwiających zakup reklam będą na ogół działać, ale złączenia między takimi usługami przeważnie nie będą działać.

Usługa umożliwiająca zakup reklam Usługi Tabele Identyfikatory, które można złączać
Reklamy displayowe Google Sieć partnerów wideo Google (z wyjątkiem YouTube) adh.google_ads_*
Google Marketing Platform Za pomocą Przenoszenia danych:
Display & Video 360
Campaign Manager 360
adh.dv360_dt_*
adh.cm_dt_*
Reklamy w YouTube sprzedawane przez Google YouTube Reserve
YouTube (w Google Ads)
YouTube (w Display & Video 360)
adh.yt_reserve_*
adh.google_ads_*
adh.dv360_youtube_*
Reklamy w YouTube sprzedawane przez partnerów Google Ad Manager
FreeWheel
adh.partner_sold_cross_sell_*
adh.freewheel_*
Klucz user_id external_cookie device_id_md5

Przykłady

Tabele możesz też złączać za pomocą innych pól niż identyfikatory użytkowników i urządzeń. Aby się dowiedzieć, jak złączać tabele w Centrum danych reklam, wybierz w menu pole, które można złączać. Ta sekcja zawiera wybrane przykłady.

Ten przykład pokazuje, jak za pomocą pola user_id złączać tabele wyświetleń, kreacji i konwersji.

Przypadek użycia: sprawdzanie, czy kampanie promujące markę przynoszą dodatkowe konwersje.

WITH imp AS (
 SELECT
  user_id,
  COUNTIF(campaign_id IN UNNEST(@brand_campaign_ids)) AS brand_impression,
  COUNTIF(campaign_id IN UNNEST(@perf_campaign_ids)) AS perf_impression,
 FROM adh.google_ads_impressions
 WHERE
  campaign_id IN UNNEST(ARRAY_CONCAT(@perf_campaign_ids, @brand_campaign_ids))
  AND user_id != '0'
 GROUP BY 1
 ),
 conv AS (
 SELECT
  c.user_id,
  COUNT(1) AS conv_count
 FROM adh.google_ads_conversions
 WHERE
  impression_data.campaign_id IN UNNEST(@perf_campaign_ids)
  AND conversion_type IN UNNEST(@conversion_type_list)
  AND user_id != '0'
 GROUP BY 1
 )
SELECT
 SUM(IF(has_brand_traffic AND NOT has_perf_traffic, conv_count, 0)) AS brand_only,
 SUM(IF(NOT has_brand_traffic AND has_perf_traffic, conv_count, 0)) AS perf_only,
 SUM(IF(has_brand_traffic AND has_perf_traffic, conv_count, 0)) AS overlap
FROM
 (
 SELECT
  imp.user_id,
  imp.brand_impression > 0 AS has_brand_traffic,
  imp.perf_impression > 0 AS has_perf_traffic,
  conv.conv_count
 FROM imp
 JOIN conv
  USING (user_id)
 )

Ten przykład pokazuje, jak za pomocą pola impression_id złączać dane o konwersjach z danymi o wyświetleniach.

Przypadek użycia: podział statystyk wyświetleń i konwersji według kraju oraz według CTC/EVC.

SELECT
 imp.location.country,
 COUNT(1) AS num_imps,
 SUM(IF(attribution_event_type = 'CLICK', 1, 0)) AS ctc_convs,
 SUM(IF(attribution_event_type = 'ENGAGED_VIEW', 1, 0)) AS evc_convs
FROM adh.google_ads_impressions AS imp
LEFT JOIN adh.google_ads_conversions AS conv
 ON (
  imp.impression_id = conv.impression_id
  AND conv.conversion_type IN UNNEST(@conversion_type_list))
WHERE imp.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
GROUP BY 1

Ten przykład pokazuje, jak złączać kilka tabel za pomocą większej liczby identyfikatorów.

Przypadek użycia: wyświetlanie listy komponentów powiązanych z konkretną kampanią.

SELECT
 cmp.campaign_id,
 adg.adgroup_id,
 cr.video_message.youtube_video_id
FROM adh.google_ads_campaign AS cmp
JOIN adh.google_ads_adgroup AS adg
 USING (campaign_id)
JOIN adh.google_ads_adgroupcreative AS agc
 USING (adgroup_id)
JOIN adh.google_ads_creative AS cr
 ON (agc.customer_id = cr.customer_id
  AND agc.creative_id = cr.creative_id)
WHERE campaign_id = 123
GROUP BY 1, 2, 3

Ten przykład pokazuje, jak złączać tabele metadanych.

Przypadek użycia: złączanie tabeli wyświetleń z tabelą metadanych stanu w celu wyświetlania liczby i średniej częstotliwości występowania unikalnych plików cookie według ich stanu.

SELECT
 IFNULL(reg.region_name, 'unspecified') AS state,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
 COUNT(1) AS impressions,
 FORMAT('%0.2f', COUNT(1) / COUNT(DISTINCT user_id)) AS avg_imp_per_user
FROM adh.google_ads_impressions AS imp
LEFT JOIN adh.region AS reg
 ON (imp.location.geo_region_id = reg.region_id)
WHERE
 imp.location.country = 'US'
GROUP BY 1