Tính năng dàn xếp

Dàn xếp AdMob là tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn, bao gồm Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob. Tính năng Dàn xếp AdMob giúp bạn tăng tối đa tỷ lệ đáp ứng và tăng khả năng kiếm tiền bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng phù hợp nhất hiện có để phân phát quảng cáo. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần để tích hợp tính năng dàn xếp vào ứng dụng AdMob. Thông tin này bao gồm cả cách tích hợp tính năng đặt giá thầu và dàn xếp kiểu thác nước.

Điều kiện tiên quyết

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho bạn biết cách khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Trong lệnh gọi khởi chạy đó, các bộ chuyển đổi dàn xếp và đặt giá thầu cũng được khởi tạo. Bạn cần phải đợi quá trình khởi chạy hoàn tất trước khi tải quảng cáo để đảm bảo mọi mạng quảng cáo đều có trong yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Mã mẫu dưới đây cho thấy cách kiểm tra trạng thái khởi chạy của từng bộ chuyển đổi trước khi thực hiện yêu cầu quảng cáo.

using GoogleMobileAds.Api;
using System.Collections.Generic;
...

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  ...

  public void Start()
  {
    // Initialize the Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((initStatus) =>
    {
      Dictionary<string, AdapterStatus> map = initStatus.getAdapterStatusMap();
      foreach (KeyValuePair<string, AdapterStatus> keyValuePair in map)
      {
        string className = keyValuePair.Key;
        AdapterStatus status = keyValuePair.Value;
        switch (status.InitializationState)
        {
        case AdapterState.NotReady:
          // The adapter initialization did not complete.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " not ready.");
          break;
        case AdapterState.Ready:
          // The adapter was successfully initialized.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " is initialized.");
          break;
        }
      }
    });
    ...
  }
}

CCPA

Nhằm tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), hãy làm theo các bước trong phần cài đặt CCPA để thêm đối tác dàn xếp vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong mục Quyền riêng tư và thông báo của AdMob. Các đối tác sẽ không thể phân phát quảng cáo trên ứng dụng của bạn nếu bạn không làm việc này.

Tìm hiểu thêm về cách bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế theo CCPA.