Yêu cầu sự đồng ý của người dùng ở Châu Âu

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải tiết lộ một số thông tin nhất định cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và phải có được sự đồng ý của những người dùng đó để sử dụng cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ khác (trong trường hợp pháp luật yêu cầu), cũng như để sử dụng dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như AdID) nhằm mục đích phân phát quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Những quảng cáo do Google phân phát có thể được phân loại là quảng cáo được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa, cả hai loại này đều yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Theo mặc định, yêu cầu quảng cáo gửi đến Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, trong đó quảng cáo được chọn dựa trên dữ liệu đã thu thập trước đây của người dùng. Google cũng hỗ trợ định cấu hình các yêu cầu quảng cáo để phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa.

Hướng dẫn này mô tả cách chuyển tiếp sự đồng ý đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sau khi bạn đã có được sự đồng ý.

Điều kiện tiên quyết

Hoạt động mặc định của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google là phân phát quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu người dùng chỉ đồng ý nhận quảng cáo không được cá nhân hóa, bạn có thể định cấu hình đối tượng AdRequest bằng đoạn mã sau đây để nêu rõ rằng chỉ những quảng cáo không được cá nhân hóa mới được yêu cầu:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
        .AddExtra("npa", "1")
        .Build();

Nếu có yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa, thì URL yêu cầu quảng cáo hiện tại sẽ chứa &npa=1. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây là thông tin chi tiết về hoạt động triển khai nội bộ của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và có thể thay đổi.

Trì hoãn đo lường ứng dụng (không bắt buộc)

Theo mặc định, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google khởi chạy phép đo lường ứng dụng và bắt đầu gửi dữ liệu sự kiện cấp người dùng tới Google ngay khi ứng dụng khởi động. Hành vi khởi chạy này đảm bảo bạn có thể kích hoạt chỉ số người dùng AdMob mà không cần thay đổi mã nữa.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn cần có sự đồng ý của người dùng trước khi gửi những sự kiện này, thì bạn có thể trì hoãn việc đo lường ứng dụng cho đến khi chắc chắn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động hoặc tải quảng cáo.

Nhằm có thêm thời gian để đo lường ứng dụng trên cả Android và iOS trong dự án Unity, hãy làm theo các bước sau trên cả hai nền tảng.

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Tài sản > Quảng cáo trên thiết bị di động của Google > Cài đặt từ trình đơn.

Nhấp vào hộp đánh dấu Trì hoãn đo lường ứng dụng trong mục Google AdMob.

Mạng dàn xếp

Hiện tại, Google không thể thu thập và xử lý sự đồng ý cho các mạng dàn xếp. Do đó, bạn cần thu thập và xử lý riêng sự đồng ý cho từng mạng quảng cáo. Vui lòng tham khảo hướng dẫn tích hợp của từng đối tác dàn xếp để biết thông tin chi tiết về cách triển khai.