Yêu cầu sự đồng ý của người dùng ở Châu Âu

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải tiết lộ một số thông tin nhất định cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và phải có được sự đồng ý của những người dùng đó để sử dụng cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ khác (trong trường hợp pháp luật yêu cầu), cũng như để sử dụng dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như AdID) nhằm mục đích phân phát quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Những quảng cáo do Google phân phát có thể được phân loại là quảng cáo được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa, cả hai loại này đều yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Theo mặc định, yêu cầu quảng cáo gửi đến Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, với lựa chọn quảng cáo dựa trên dữ liệu đã thu thập trước đây của người dùng. Google cũng hỗ trợ định cấu hình các yêu cầu quảng cáo để phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa.

Hướng dẫn này mô tả cách chuyển tiếp sự đồng ý đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sau khi bạn đã có được sự đồng ý.

Điều kiện tiên quyết

Hoạt động mặc định của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google là phân phát quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu người dùng đã đồng ý chỉ nhận quảng cáo không được cá nhân hóa, bạn có thể định cấu hình đối tượng AdRequest bằng mã sau đây để chỉ định rằng chỉ được phép yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
        .AddExtra("npa", "1")
        .Build();

Nếu có yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa, URL yêu cầu quảng cáo hiện sẽ bao gồm &npa=1. Tuy nhiên, lưu ý rằng đây là thông tin chi tiết về hoạt động triển khai nội bộ của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và có thể thay đổi.

Mạng dàn xếp

Hiện tại, Google không thể lấy và xử lý sự đồng ý cho các mạng dàn xếp, vì vậy, bạn sẽ cần lấy và xử lý riêng sự đồng ý cho từng mạng quảng cáo. Chúng tôi đang tích cực làm việc với tất cả mạng dàn xếp nguồn mở với các phiên bản khác nhau để cung cấp tài liệu cập nhật kèm theo thông tin chi tiết về cách chuyển tiếp sự đồng ý. Tài liệu đã được phát hành cho các mạng dàn xếp sau: