Hoạt động chuẩn bị để tuân thủ CCPA

Để giúp nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà xuất bản sử dụng hai thông số khác nhau để cho biết liệu Google có nên bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế hay không. SDK cho phép nhà xuất bản đặt RDP ở cấp yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng các tín hiệu sau đây:

Khi bạn sử dụng một trong hai thông số đó, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho nhà xuất bản. Do đó, Google sẽ chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa. Các thông số này sẽ ghi đè tùy chọn cài đặt RDP trong giao diện người dùng.

Nhà xuất bản nên tự quyết định cách quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế có thể hỗ trợ kế hoạch tuân thủ của họ và thời điểm họ nên bật quy trình này. Bạn có thể sử dụng cả hai thông số tùy chọn cùng một lúc, mặc dù cả hai thông số này đều có cùng tác dụng trong hoạt động phân phát quảng cáo của Google.

Tài liệu hướng dẫn này là để giúp nhà xuất bản hiểu những bước bắt buộc phải thực hiện để bật các tùy chọn này trên cơ sở mỗi yêu cầu quảng cáo. Trong cả hai trường hợp, ứng dụng sẽ thêm thông số bổ sung vào mỗi yêu cầu quảng cáo.

Tín hiệu RDP

Để thông báo cho Google biết phải bật RDP bằng tín hiệu của Google, bạn hãy chèn khóa rdp dưới dạng một thông số bổ sung.

Đoạn mã dưới đây minh họa cách tạo một yêu cầu quảng cáo bằng thông số RDP:

AdRequest request = new AdRequest.Builder().AddExtra("rdp", "1").Build();

Tín hiệu IAB

Để thông báo cho Google biết phải bật RDP bằng tín hiệu của IAB, bạn hãy chèn khóa IABUSPrivacy_String (bạn phải sao chép chính xác khóa này) dưới dạng một thông số bổ sung. Hãy đảm bảo rằng giá trị chuỗi mà bạn sử dụng tuân thủ thông số kỹ thuật của IAB.

Đoạn mã dưới đây minh hoạ cách tạo một yêu cầu quảng cáo bằng thông số IAB:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .AddExtra("IABUSPrivacy_String", "iab string").Build();

Tính năng dàn xếp

Nếu bạn sử dụng tính năng dàn xếp, hãy làm theo các bước trong phần cài đặt CCPA để thêm các đối tác dàn xếp vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong giao diện người dùng AdMob. Ngoài ra, hãy tham khảo tài liệu của từng đối tác mạng quảng cáo để xác định các lựa chọn mà họ cung cấp nhằm tuân thủ CCPA.