Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc là các tài sản quảng cáo hiển thị cho người dùng thông qua các thành phần giao diện người dùng vốn có của nền tảng. Quảng cáo này hiển thị bằng cách sử dụng chính các lớp mà bạn đã dùng trong bảng phân cảnh và có thể được định dạng cho phù hợp với thiết kế trực quan của ứng dụng.

Khi một quảng cáo gốc tải, ứng dụng của bạn sẽ nhận được một đối tượng quảng cáo chứa các nội dung của quảng cáo đó, và sau đó ứng dụng—thay vì SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google—sẽ chịu trách nhiệm hiển thị các quảng cáo đó.

Nói chung, có hai bước để triển khai thành công quảng cáo gốc: Tải quảng cáo bằng cách sử dụng SDK và sau đó hiển thị nội dung quảng cáo trong ứng dụng của bạn.

Trang này cho biết cách sử dụng SDK để tải quảng cáo gốc.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế và quảng cáo thực tế.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo gốc trên iOS:

ca-app-pub-3940256099942544/3986624511

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi viết mã, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Đang tải quảng cáo

Quảng cáo gốc được tải bằng lớp GADAdLoader. Lớp này sẽ gửi thông báo đến đại biểu theo giao thức GADAdLoaderDelegate.

Khởi chạy trình tải quảng cáo

Trước khi tải quảng cáo, bạn phải khởi chạy trình tải quảng cáo. Mã sau đây minh hoạ cách khởi chạy GADAdLoader:

Swift

adLoader = GADAdLoader(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
  rootViewController: self,
  adTypes: [ .native ],
  options: [ ... ad loader options objects ... ])
adLoader.delegate = self

Objective-C

self.adLoader = [[GADAdLoader alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
  rootViewController:rootViewController
        adTypes:@[ GADAdLoaderAdTypeNative ]
        options:@[ ... ad loader options objects ... ]];
self.adLoader.delegate = self;

Bạn cần có một mã đơn vị quảng cáo (có thể sử dụng mã thử nghiệm), các hằng số để chuyển vào mảng adTypes nhằm chỉ định các định dạng quảng cáo gốc mà bạn muốn yêu cầu và bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn đặt trong thông số options. Bạn có thể tham khảo danh sách các giá trị có thể sử dụng cho thông số options trong trang Đặt các tùy chọn quảng cáo gốc.

Mảng adTypes phải chứa hằng số này:

Triển khai đại biểu của trình tải quảng cáo

Đại biểu của trình tải quảng cáo cần triển khai các giao thức dành riêng cho loại quảng cáo của bạn. Đối với quảng cáo gốc, giao thức GADNativeAdLoaderDelegate sẽ bao gồm thông báo được gửi tới đại biểu khi quảng cáo gốc đã tải.

Swift

public func adLoader(_ adLoader: GADAdLoader,
      didReceive nativeAd: GADNativeAd)

Objective-C

- (void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader
  didReceiveNativeAd:(GADNativeAd *)nativeAd;

Yêu cầu quảng cáo

Sau khi bạn khởi chạy GADAdLoader, hãy gọi phương thức loadRequest: để yêu cầu quảng cáo:

Swift

adLoader.load(GADRequest())

Objective-C

[self.adLoader loadRequest:[GADRequest request]];

Phương thức loadRequest: trong GADAdLoader chấp nhận các đối tượng GADRequest giống với đối tượng của quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ. Bạn có thể sử dụng các đối tượng yêu cầu để thêm thông tin nhắm mục tiêu, giống như cách bạn thực hiện với các loại quảng cáo khác.

Tải nhiều quảng cáo (không bắt buộc)

Để tải nhiều quảng cáo trong một yêu cầu, hãy đặt đối tượng GADMultipleAdsAdLoaderOptions khi khởi chạy GADAdLoader.

Swift

let multipleAdOptions = GADMultipleAdsAdLoaderOptions()
multipleAdOptions.numberOfAds = 5;
adLoader = GADAdLoader(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
  rootViewController: self,
  adTypes: [ .native ],
  options: [ multipleAdOptions ])

Objective-C

GADMultipleAdsAdLoaderOptions *multipleAdsOptions =
  [[GADMultipleAdsAdLoaderOptions alloc] init];
multipleAdsOptions.numberOfAds = 5;
self.adLoader = [[GADAdLoader alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
  rootViewController:rootViewController
        adTypes:@[ GADAdLoaderAdTypeNative ]
        options:@[ multipleAdsOptions ]];

Số lượng quảng cáo cho mỗi yêu cầu được giới hạn ở mức 5 và chúng tôi không đảm bảo rằng SDK sẽ trả về số lượng quảng cáo chính xác được yêu cầu.

Tất cả quảng cáo trả về của Google sẽ khác nhau, mặc dù quảng cáo từ khoảng không quảng cáo đặt trước hoặc người mua bên thứ ba không được đảm bảo là duy nhất.

Không sử dụng lớp GADMultipleAdsAdLoaderOptions nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, vì các yêu cầu cho nhiều quảng cáo gốc hiện không hoạt động đối với mã đơn vị quảng cáo đã được định cấu hình cho hoạt động dàn xếp.

Xác định thời điểm tải xong

Sau khi gọi loadRequest:, ứng dụng có thể nhận được kết quả của yêu cầu đó bằng cách sử dụng các lệnh gọi tới:

Một yêu cầu cho một quảng cáo sẽ dẫn đến một lệnh gọi đến một trong những phương thức đó.

Yêu cầu cho nhiều quảng cáo sẽ dẫn đến ít nhất một lệnh gọi lại đến các phương thức trên, nhưng không nhiều hơn số lượng quảng cáo tối đa đã yêu cầu.

Ngoài ra, GADAdLoaderDelegate còn cung cấp lệnh gọi lại adLoaderDidFinishLoading. Phương thức đại biểu này cho biết rằng một trình tải quảng cáo đã hoàn tất quá trình tải quảng cáo và không có lỗi hoặc quảng cáo nào khác được báo cáo cho yêu cầu. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng phương thức này khi tải nhiều quảng cáo gốc cùng một lúc:

Swift

class ViewController: UIViewController, GADNativeAdLoaderDelegate {

 var adLoader: GADAdLoader!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let multipleAdOptions = GADMultipleAdsAdLoaderOptions()
  multipleAdOptions.numberOfAds = 5;
  adLoader = GADAdLoader(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
    rootViewController: self,
    adTypes: [ .native ],
    options: [ multipleAdOptions ])

  adLoader.delegate = self
  adLoader.load(GADRequest())
 }

 func adLoader(_ adLoader: GADAdLoader,
    didReceive nativeAd: GADNativeAd) {
  // A native ad has loaded, and can be displayed.
 }

 func adLoaderDidFinishLoading(_ adLoader: GADAdLoader) {
  // The adLoader has finished loading ads, and a new request can be sent.
 }

}

Objective-C

@interface ViewController () <GADNativeAdLoaderDelegate, GADVideoControllerDelegate>
@property(nonatomic, strong) GADAdLoader *adLoader;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADMultipleAdsAdLoaderOptions *multipleAdsOptions =
   [[GADMultipleAdsAdLoaderOptions alloc] init];
 multipleAdsOptions.numberOfAds = 5;
 self.adLoader = [[GADAdLoader alloc]
    initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
   rootViewController:rootViewController
         adTypes:@[ GADAdLoaderAdTypeNative ]
         options:@[ multipleAdsOptions ]];

 self.adLoader.delegate = self;
 [self.adLoader loadRequest:[GADRequest request]];
}

- (void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader
  didReceiveNativeAd:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // A native ad has loaded, and can be displayed.
}

- (void)adLoaderDidFinishLoading:(GADAdLoader *) adLoader {
 // The adLoader has finished loading ads, and a new request can be sent.
}

@end

Xử lý các yêu cầu không thành công

Các giao thức trên mở rộng giao thức GADAdLoaderDelegate. Giao thức này sẽ gửi thông báo khi quảng cáo không tải được.

Swift

public func adLoader(_ adLoader: GADAdLoader,
  didFailToReceiveAdWithError error: NSError)

Objective-C

- (void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader
  didFailToReceiveAdWithError:(NSError *)error;

Nhận thông báo về các sự kiện quảng cáo gốc

Để nhận thông báo về các sự kiện liên quan đến lượt tương tác với quảng cáo gốc, hãy đặt thuộc tính uỷ quyền của quảng cáo gốc:

Swift

nativeAd.delegate = self

Objective-C

nativeAd.delegate = self;

Sau đó, hãy triển khai GADNativeAdDelegate để nhận các lệnh gọi đại biểu sau:

Swift

func nativeAdDidRecordImpression(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad was shown.
}

func nativeAdDidRecordClick(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad was clicked on.
}

func nativeAdWillPresentScreen(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad will present a full screen view.
}

func nativeAdWillDismissScreen(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad will dismiss a full screen view.
}

func nativeAdDidDismissScreen(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad did dismiss a full screen view.
}

func nativeAdWillLeaveApplication(_ nativeAd: GADNativeAd) {
 // The native ad will cause the app to become inactive and
 // open a new app.
}

Objective-C

- (void)nativeAdDidRecordImpression:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad was shown.
}

- (void)nativeAdDidRecordClick:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad was clicked on.
}

- (void)nativeAdWillPresentScreen:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad will present a full screen view.
}

- (void)nativeAdWillDismissScreen:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad will dismiss a full screen view.
}

- (void)nativeAdDidDismissScreen:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad did dismiss a full screen view.
}

- (void)nativeAdWillLeaveApplication:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // The native ad will cause the app to become inactive and
 // open a new app.
}

Các phương pháp hay nhất

Hãy thực hiện theo các quy tắc này khi tải quảng cáo.

 • Ứng dụng sử dụng quảng cáo gốc trong danh sách phải lưu trước danh sách quảng cáo vào bộ nhớ đệm.

 • Khi quảng cáo, hãy xóa bộ nhớ cache và tải lại sau một giờ.

 • Không gọi loadRequest: trên GADAdLoader cho đến khi yêu cầu đầu tiên tải xong.

Hiển thị quảng cáo của bạn

Sau khi bạn tải quảng cáo, công việc còn lại chỉ là hiển thị quảng cáo cho người dùng. Hãy xem Hướng dẫn về Quảng cáo gốc nâng cao để biết cách thực hiện.