Chuẩn bị cho các yêu cầu của Apple về việc tiết lộ dữ liệu trên App Store

Apple yêu cầu các nhà phát triển xuất bản ứng dụng trên App Store tiết lộ một số thông tin nhất định về việc sử dụng dữ liệu trong ứng dụng của họ. Kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2020, Apple đã thông báo rằng các nhà phát triển bắt buộc phải tiết lộ những thông tin này cho các ứng dụng mới và bản cập nhật ứng dụng. Hướng dẫn này giải thích các phương pháp thu thập dữ liệu của Google Mobile Ads SDK kể từ 7.68.0, để giúp nhà phát triển AdMob dễ dàng trả lời các câu hỏi trong App Store Connect hơn.

Để cải thiện hiệu quả hoạt động của AdMob, Google Mobile Ads SDK có thể thu thập một số thông tin nhất định từ các ứng dụng, bao gồm:

  • Địa chỉ IP (có thể được dùng để ước tính vị trí chung của một thiết bị).
  • Nhật ký sự cố không liên quan đến người dùng (có thể được dùng để chẩn đoán sự cố và cải thiện SDK). Thông tin chẩn đoán cũng có thể được dùng cho mục đích quảng cáo và phân tích.
  • Dữ liệu về hiệu quả hoạt động liên quan đến người dùng, chẳng hạn như thời gian chạy ứng dụng, tỷ lệ treo hoặc mức sử dụng năng lượng (có thể được dùng để đánh giá hành vi của người dùng, nắm được hiệu quả của các tính năng sản phẩm hiện có và lập kế hoạch triển khai các tính năng mới). Dữ liệu về hiệu quả hoạt động cũng có thể được dùng để hiển thị quảng cáo, bao gồm cả việc chia sẻ với các pháp nhân khác cùng hiển thị quảng cáo.
  • Mã thiết bị (như giá trị nhận dạng quảng cáo của thiết bị hoặc các giá trị nhận dạng thiết bị khác trong khuôn khổ ứng dụng) có thể được dùng cho mục đích quảng cáo và phân tích của bên thứ ba.
  • Dữ liệu quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo mà người dùng đã xem) có thể được dùng để hỗ trợ các tính năng phân tích và quảng cáo.
  • Các lượt tương tác khác của người dùng đối với sản phẩm (như lượt nhấn khởi chạy ứng dụng) và thông tin về lượt tương tác (như lượt xem video) có thể được dùng để cải thiện hiệu quả hoạt động của quảng cáo.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tính năng sản phẩm không bắt buộc nào có liên quan đến dữ liệu bổ sung (như báo cáo nâng cao) hoặc tham gia bất kỳ thử nghiệm nào về các tính năng mới của sản phẩm có liên quan đến dữ liệu bổ sung, hãy nhớ kiểm tra xem các tính năng hoặc thử nghiệm đó có yêu cầu bạn phải tiết lộ thêm dữ liệu hay không.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Google Mobile Ads SDK, hãy xem xét cập nhật lên phiên bản mới nhất để đảm bảo các thông tin tiết lộ của ứng dụng là chính xác. Google Mobile Ads SDK sẽ tiếp tục được cập nhật theo thời gian. Bài viết này sẽ phản ánh những thay đổi đó, vì vậy, hãy nhớ kiểm tra lại và cập nhật thông tin tiết lộ của bạn (nếu cần).