Hoạt động chuẩn bị CCPA

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để giúp nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà xuất bản sử dụng 2 thông số khác nhau để cho biết liệu Google có nên bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế hay không. SDK cho phép nhà xuất bản đặt RDP ở cấp yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng các tín hiệu sau:

Khi bạn sử dụng một trong hai thông số đó, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho nhà xuất bản. Do đó, Google sẽ chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa. Các thông số này sẽ ghi đè tùy chọn cài đặt RDP trong giao diện người dùng.

Nhà xuất bản nên tự quyết định cách hạn chế quy trình xử lý dữ liệu có thể hỗ trợ kế hoạch tuân thủ của họ và thời điểm họ nên bật quy trình này. Bạn có thể sử dụng cả hai thông số tùy chọn cùng một lúc, mặc dù cả hai thông số này đều có cùng tác dụng trong hoạt động phân phát quảng cáo của Google.

Tài liệu hướng dẫn này là để giúp nhà xuất bản hiểu những bước bắt buộc phải thực hiện để bật các tùy chọn này trên cơ sở mỗi yêu cầu quảng cáo. Trong cả hai trường hợp, ứng dụng ghi tùy chọn cài đặt vào NSUserDefaults.

Tín hiệu RDP

Để thông báo cho Google biết rằng bạn sẽ bật RDP bằng tín hiệu RDP của Google, bạn phải ghi khóa gad_rdp (tên chính xác) có giá trị YES vào NSUserDefaults.standardUserDefaults:

  [NSUserDefaults.standardUserDefaults setBool:YES forKey:@"gad_rdp"];
  

Tín hiệu IAB

Để thông báo cho Google biết rằng bạn sẽ bật RDP bằng tín hiệu của IAB, bạn hãy sử dụng khóa IABUSPrivacy_String (tên chính xác). Hãy đảm bảo giá trị chuỗi mà bạn sử dụng tuân thủ thông số kỹ thuật IAB.

  [NSUserDefaults.standardUserDefaults setObject:iab string
                      forKey:@"IABUSPrivacy_String"];
  

Dàn xếp

Nếu bạn sử dụng tính năng dàn xếp, hãy tham khảo tài liệu của từng đối tác mạng quảng cáo để xác định những tùy chọn mà họ cung cấp để giúp bạn tuân thủ CCPA.