การกำหนดเป้าหมาย

คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีระบุข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้กับคำขอโฆษณา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

RequestConfiguration

RequestConfiguration เป็นโครงสร้างที่รวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ทั่วโลกผ่านฟังก์ชันส่วนกลางของ SetRequestConfiguration()

หากต้องการอัปเดตการกำหนดค่าคำขอ ให้ขอรับการกำหนดค่าปัจจุบันก่อน จากนั้นทำการอัปเดตที่ต้องการ แล้วตั้งค่าดังนี้

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เราได้มีการตั้งค่าที่เรียกว่า "แท็กการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก" ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) การตั้งค่าแท็กนี้หมายความว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ดำเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้บัญชี Google ของคุณถูกสิ้นสุดการใช้งาน

เมื่อมีการส่งคำขอโฆษณา ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณระบุได้ว่าต้องการให้ Google พิจารณาเนื้อหาของคุณว่าเป็นประเภทที่เหมาะสมกับเด็กหรือไม่ก็ได้ หากคุณระบุว่าต้องการให้ Google พิจารณาเนื้อหาของคุณว่ามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจะดำเนินการเพื่อปิดใช้ IBA และโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งในคำขอโฆษณานั้น

คุณกำหนดการตั้งค่าได้โดยกำหนดสมาชิก tag_for_child_directed_treatment ของโครงสร้าง RequestConfiguration ให้กับค่าที่แจกแจงต่อไปนี้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • มอบหมาย RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้เราดำเนินการกับเนื้อหาแบบมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • มอบสิทธิ์ RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้เนื้อหาได้รับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecifiedหากคุณไม่ต้องการระบุวิธีที่ต้องการให้เนื้อหาได้รับการดูแลตามกฎ COPPA ในคำขอโฆษณา

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าคุณต้องการให้เนื้อหาของคุณได้รับการปฏิบัติในแบบเด็กเป็นผู้กำหนดทิศทางสำหรับวัตถุประสงค์ของ COPPA

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าแท็กนี้หมายความว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ดำเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้บัญชี Google สิ้นสุดลง

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำขอโฆษณาที่ต้องการขอรับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ได้สะดวกยิ่งขึ้น โปรดทราบว่าคุณอาจมีภาระหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายภายใต้ GDPR ดังนั้น โปรดอ่านคำแนะนำของสหภาพยุโรปและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ เครื่องมือของ Google ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้สะดวก แต่ไม่ได้ลดภาระหน้าที่ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่กฎระเบียบดังกล่าวระบุไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า GDPR ส่งผลต่อผู้เผยแพร่โฆษณาอย่างไร

เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ พารามิเตอร์แท็กสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในยุโรป (TFUA) จะรวมอยู่ในคำขอโฆษณา พารามิเตอร์นี้จะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับคำขอโฆษณาทั้งหมด ทั้งยังปิดใช้คำขอที่ส่งไปยังผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม เช่น พิกเซลการวัดผลโฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม

โดยสมาชิกใน RequestConfiguration จะกำหนดค่าพารามิเตอร์ TFUA ได้ดังนี้ tag_for_under_age_of_consent ซึ่งอาจมีการกำหนดค่าด้วยค่าที่แจกแจงต่อไปนี้ เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้คำขอโฆษณาได้รับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้คำขอโฆษณาได้รับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified เพื่อระบุว่าคุณไม่ได้ระบุว่าคำขอโฆษณาควรได้รับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าคุณต้องการให้ TFUA รวมอยู่ในคำขอโฆษณา

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

แท็กที่เปิดใช้การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ไม่ควรตั้งค่าเป็น "จริง" พร้อมกัน ในกรณีที่เป็น "เด็ก" การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะมีความสำคัญเหนือกว่า

การกรองเนื้อหาโฆษณา

แอปจะกำหนดการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุดให้กับคำขอโฆษณาได้ผ่านทาง RequestConfiguration::max_ad_content_rating field โฆษณา AdMob ที่แสดงผลเมื่อกำหนดค่ามีการจัดประเภทเนื้อหาที่ระดับหรือต่ำกว่า ค่าที่เป็นไปได้สำหรับกรณีนี้อิงตามการจัดประเภทป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัล และต้องเป็นค่าที่แจกแจงต่อไปนี้

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

โค้ดต่อไปนี้กำหนดค่าโครงสร้าง RequestConfiguration เพื่อระบุว่าเนื้อหาโฆษณาที่แสดงผลควรสอดคล้องกับการระบุป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่สูงกว่า G

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

ออบเจ็กต์ AdRequest จะรวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมายเพื่อส่งไปพร้อมกับคำขอโฆษณา

URL เนื้อหา

เมื่อขอโฆษณา แอปอาจส่ง URL ของเนื้อหาที่แสดง ซึ่งจะทำให้การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดจับคู่โฆษณากับเนื้อหาได้

ตัวอย่างเช่น หากแอปส่งคำขอโฆษณาขณะแสดงเนื้อหาจาก https://www.example.com คุณสามารถส่ง URL นี้เพื่อกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องได้

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();