Quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng, ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Những quảng cáo này luôn hiện trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu. Nghiên cứu điển hình.

Điều kiện tiên quyết

Luôn thử nghiệm bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho biểu ngữ. Mã này sẽ thay đổi tuỳ theo nền tảng thiết bị:

 • Android: ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
 • iOS: ca-app-pub-3940256099942544/2934735716

Các mã đơn vị quảng cáo này đã được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của riêng mình khi lập trình, thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của riêng mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Định cấu hình một AdView

Quảng cáo biểu ngữ hiển thị trong các đối tượng AdView, vì vậy, bước đầu tiên để tích hợp quảng cáo biểu ngữ là tạo và định vị AdView.

 1. Hãy thêm tiêu đề sau đây vào mã C++ của ứng dụng:

   #include "firebase/gma/ad_view.h"
  
 2. Khai báo và tạo thực thể cho đối tượng AdView:

   firebase::gma::AdView* ad_view;
   ad_view = new firebase::gma::AdView();
  
 3. Tạo AdSize và khởi chạy khung hiển thị quảng cáo bằng khung hiển thị mẹ AdParent. Khung hiển thị mẹ là tham chiếu jobject JNI đến Activity của Android hoặc con trỏ trỏ đến UIView của iOS được truyền đến loại AdParent:

   // my_ad_parent is a jobject reference
   // to an Android Activity or a pointer to an iOS UIView.
   firebase::gma::AdParent ad_parent = static_cast(my_ad_parent);
   firebase::Future result =
    ad_view->Initialize(ad_parent, kBannerAdUnit, firebase::gma::AdSize::kBanner);
  
 4. Thay vì giữ lại tương lai dưới dạng biến, bạn có thể kiểm tra trạng thái của thao tác khởi chạy theo định kỳ bằng cách gọi InitializeLastResult() trên đối tượng AdView. Việc này có thể hữu ích cho việc theo dõi quá trình khởi chạy trong vòng lặp trò chơi chung của bạn.

   // Monitor the status of the future in your game loop:
   firebase::Future<void> result = ad_view->InitializeLastResult();
   if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
    // Initialization completed.
    if(future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
     // Initialization successful.
    } else {
     // An error has occurred.
    }
   } else {
    // Initialization on-going.
   }
  
 5. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với firebase::Future, hãy xem bài viết Sử dụng hợp đồng tương lai để theo dõi trạng thái hoàn thành của các lệnh gọi phương thức.

Đặt vị trí quảng cáo

Bạn có thể đặt vị trí của AdView bất cứ lúc nào sau khi khởi chạy:

firebase::Future<void> result = ad_view->SetPosition(firebase::gma::AdView::kPositionTop);

Tải một quảng cáo

Bạn có thể tải quảng cáo sau khi khởi chạy AdView:

firebase::gma::AdRequest ad_request;
firebase::Future<firebase::gma::AdResult> load_ad_result = ad_view->LoadAd(my_ad_request);

Đối tượng AdRequest đại diện cho một yêu cầu quảng cáo và chứa các thuộc tính cho thông tin như nhắm mục tiêu.

Hiển thị quảng cáo

Cuối cùng, hãy hiển thị quảng cáo trên màn hình bằng cách gọi Show(). Phương thức này có thể được gọi bất cứ lúc nào sau khi khởi chạy quảng cáo:

firebase::Future<void> result = ad_view->Show();

Sự kiện quảng cáo

SDK C++ của quảng cáo trên thiết bị di động của Google cung cấp một lớp AdListener mà bạn có thể mở rộng và chuyển đến AdView::SetListener() để được thông báo về các thay đổi đối với trạng thái của khung hiển thị quảng cáo.

Không bắt buộc phải mở rộng các phương thức trong AdListener, vì vậy, bạn chỉ cần triển khai các phương thức mình muốn. Dưới đây là ví dụ về cách triển khai một lớp mở rộng tất cả các lớp phương thức AdListener:

class ExampleAdListener
  : public firebase::gma::AdListener {
 public:
 ExampleAdListener() {}
 void OnAdClicked() override {
  // This method is invoked when the user clicks the ad.
 }

 void OnAdClosed() override {
  // This method is invoked when the user closes the ad.
 }

 void OnAdImpression() override {
  // This method is invoked when an impression is recorded for an ad.
 }

 void OnAdOpened() override {
  // This method is invoked when an ad opens an overlay that covers the screen.
 }
};

ExampleAdListener* ad_listener = new ExampleAdListener();
ad_view->SetAdListener(ad_listener);

Bảng bên dưới liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước tính theo điểm (RxC) Nội dung mô tả Phạm vi cung cấp Hằng số firebase::gma::AdSize
320x50 Biểu ngữ Điện thoại và máy tính bảng kBanner
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng kLargeBanner
300x250 Hình chữ nhật Trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng kMediumRectangle
468x60 Biểu ngữ kích thước đầy đủ IAB Máy tính bảng kFullBanner
728x90 Hình chữ nhật dài IAB Máy tính bảng kLeaderboard
Chiều rộng đã cung cấp x Chiều cao thích ứng Biểu ngữ thích ứng Điện thoại và máy tính bảng Không áp dụng

Kích thước quảng cáo tuỳ chỉnh

Để xác định kích thước biểu ngữ tuỳ chỉnh, hãy đặt kích thước mà bạn muốn bằng cách sử dụng hàm khởi tạo firebase::gma::AdSize với các thông số chiều rộng và chiều cao, như minh hoạ dưới đây:

firebase::gma::AdSize ad_size(/*width=*/320, /*height=*/50);

Tài nguyên khác

Ví dụ trong GitHub

Câu chuyện thành công