Bắt đầu sử dụng API AdMob.

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản. Làm theo hướng dẫn để thiết lập và sử dụng nhanh chóng.
Thư viện ứng dụng cung cấp tính năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, bảo mật tốt hơn và hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi yêu cầu sự cho phép của người dùng.
Duyệt xem tài liệu tham khảo.