REST Resource: accounts.networkReport

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

เมธอด

generate

สร้างรายงานเครือข่าย AdMob ตามข้อกําหนดรายงานที่ให้ไว้