Tính năng tùy chỉnh Ẩn quảng cáo này cho quảng cáo gốc

Tính năng "Ẩn quảng cáo này" cho phép người dùng đóng hoặc ngừng xem quảng cáo để cho biết những quảng cáo nào không thu hút họ. Dưới đây là giao diện của phiên bản mặc định, không tùy chỉnh:

phiên bản không tùy chỉnh của tính năng ẩn quảng cáo này

Thông qua UnifiedNativeAd, bạn có thể triển khai giao diện người dùng của riêng mình để cho phép người dùng ẩn quảng cáo gốc. Dưới đây là cách thực hiện.

Yêu cầu tính năng tùy chỉnh Ẩn quảng cáo này

Bước đầu tiên là bật tính năng tùy chỉnh Ẩn quảng cáo này bằng cách sử dụng setRequestCustomMuteThisAd trên lớp NativeAdOptions.Builder khi tạo yêu cầu quảng cáo:

Java

  AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(context, "ad unit ID")
    .forUnifiedNativeAd(new UnifiedNativeAd.OnUnifiedNativeAdLoadedListener() {
      @Override
      public void onUnifiedNativeAdLoaded(UnifiedNativeAd unifiedNativeAd) {
        // Show the ad.
      }
    })
    .withAdListener(new AdListener() {
      @Override
      public void onAdFailedToLoad(int errorCode) {
        // Handle the failure by logging, altering the UI, and so on.
      }
    })
    .withNativeAdOptions(new NativeAdOptions.Builder()
               .setRequestCustomMuteThisAd(true)
               .build())
    .build();

  adLoader.loadAd(new AdRequest.Builder().build());
  

Kotlin

  val adLoader = AdLoader.Builder(context, "ad unit ID")
    .forUnifiedNativeAd { ad ->
        // Show the ad
      }
    .withAdListener(object : AdListener() {
       override fun onAdFailedToLoad(errorCode: Int) {
        // Handle the failure by logging, altering the UI, and so on.
       }
      })
    .withNativeAdOptions(NativeAdOptions.Builder()
               .setRequestCustomMuteThisAd(true)
               .build())
    .build()

  adLoader.loadAd(AdRequest.Builder().build())
  

Kiểm tra xem liệu bạn có thể sử dụng tính năng tùy chỉnh Ẩn quảng cáo này hay không

Sau khi tải quảng cáo gốc, hãy kiểm tra giá trị được trả về từ phương thức isCustomMuteThisAdEnabled() trên đối tượng UnifiedNativeAd. Nếu giá trị là true, hãy thêm nút/cử chỉ ẩn tùy chỉnh và định cấu hình giao diện ẩn tùy chỉnh bằng MuteThisAdReason có trong phương thức getMuteThisAdReasons() trên đối tượng UnifiedNativeAd.

Java

  // In OnUnifiedNativeAdLoadedListener
  @Override
  public void onUnifiedNativeAdLoaded(UnifiedNativeAd unifiedNativeAd) {
   // Show the ad.
   ...
   this.nativeAdView.setNativeAd(unifiedNativeAd);

   if (nativeAd.isCustomMuteThisAdEnabled()) {
    enableCustomMuteWithReasons(nativeAd.getMuteThisAdReasons());
   } else {
    hideCustomMute();
   }
  }
  ...

  private void enableCustomMuteWithReasons(List<MuteThisAdReason> reasons) {
   //TODO: This method should show your custom mute button and provide the list
   // of reasons to the interface that are to be displayed when the user mutes
   // the ad.
  }

  private void hideCustomMute() {
   //TODO: Remove / hide the custom mute button from your user interface.
  }
  

Kotlin

  // When constructing the ad loader.
  builder.forUnifiedNativeAd { unifiedNativeAd ->
    // Show the ad.
   ...
   this.nativeAdView.nativeAd = nativeAd

   if (nativeAd.isCustomMuteThisAdEnabled) {
    enableCustomMuteWithReasons(nativeAd.muteThisAdReasons);
   } else {
    hideCustomMute();
   }
  }
  ...
  private fun enableCustomMuteWithReasons(reasons: List<MuteThisAdReason>) {
   //TODO: This method should show your custom mute button and provide the list
   // of reasons to the interface that are to be displayed when the user mutes
   // the ad.
  }

  private fun hideCustomMute() {
   //TODO: Remove / hide the custom mute button from your user interface.
  }
  

Việc triển khai giao diện ẩn tùy chỉnh hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể đặt một nút đóng nhỏ trên quảng cáo hoặc có thể cung cấp một số giao diện khác để người dùng chọn ẩn quảng cáo.

Hiển thị các lý do Ẩn quảng cáo này

Nếu bạn đã bật tính năng tùy chỉnh Ẩn quảng cáo này, thì Google sẽ hiển thị một loạt các đối tượng MuteThisAdReason có trong thuộc tính muteThisAdReasons trên UnifiedNativeAd. MuteThisAdReason có phương thức getDescription(). Phương thức này cung cấp một chuỗi có thể hiển thị.

Cách hay nhất là bạn nên hiển thị các lý do này cho người dùng và cho phép họ chọn lý do ẩn quảng cáo. Khi người dùng nhấp vào một trong các lý do này, bạn nên báo cáo việc ẩn quảng cáo cùng với lý do được chọn.

Bạn cũng có thể chọn không hiển thị các lý do này khi người dùng nhấp vào nút đóng và trực tiếp báo cáo hành động ẩn mà không có lý do.

Ẩn quảng cáo

Để bật tính năng ẩn quảng cáo, bạn cần thực hiện hai hành động sau:

 1. Báo cáo lý do ẩn quảng cáo gốc bằng phương thức muteThisAd trên UnifiedNativeAd.

 2. Trên giao diện người dùng, hãy tự ẩn quảng cáo theo cách bạn muốn:

Java

  private void muteAdDialogDidSelectReason(MuteThisAdReason reason) {
   // Report the mute action and reason to the ad.
   nativeAd.muteThisAd(reason);
   muteAd();
  }

  private void muteAd {
   //TODO: Mute / hide the ad in your preferred manner.
  }
  

Kotlin

  private fun muteAdDialogDidSelectReason(reason: MuteThisAdReason) {
    // Report the mute action and reason to the ad.
    nativeAd.muteThisAd(reason)
    muteAd()
  }

  private fun muteAd() {
   //TODO: Mute / hide the ad in your preferred manner.
  }
  

Nhận thông báo xác nhận đã ẩn quảng cáo (không bắt buộc)

Nếu muốn nhận thông báo xác nhận đã ẩn quảng cáo thành công, bạn có thể triển khai MuteThisAdListener bằng phương thức setMuteThisAdListener trên UnifiedNativeAd. Phương thức onAdMuted() sẽ chỉ được gọi nếu ẩn quảng cáo thành công.

Java

  nativeAd.setMuteThisAdListener(new MuteThisAdListener() {
   @Override
   public void onAdMuted() {
    Toast.makeText(getActivity(), "Ad muted", Toast.LENGTH_SHORT).show();
   }
  });
  

Kotlin

  nativeAd.setMuteThisAdListener {
    Toast.makeText(activity, "Ad muted", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }