Method: licenseAssignments.patch

Przypisz ponownie kod SKU produktu użytkownika z innym SKU w tej samej usłudze. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.

Żądanie HTTP

PATCH https://licensing.googleapis.com/apps/licensing/v1/product/{productId}/sku/{skuId}/user/{userId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
productId

string

Unikalny identyfikator produktu. Więcej informacji o produktach w tej wersji interfejsu API znajdziesz w artykule Produkty i kody SKU.

skuId

string

Unikalny identyfikator SKU produktu. Więcej informacji o dostępnych kodach SKU w tej wersji interfejsu API znajdziesz w artykule Produkty i kody SKU.

userId

string

Obecny podstawowy adres e-mail użytkownika. Jeśli adres e-mail użytkownika ulegnie zmianie, użyj nowego adresu w żądaniach do interfejsu API.
Ponieważ userId może się zmienić, nie używaj wartości userId jako klucza trwałych danych. Ten klucz może przestać działać po zmianie adresu e-mail bieżącego użytkownika.
Jeśli konto userId zostanie zawieszone, zmieni się stan licencji.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu LicenseAssignment.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu LicenseAssignment.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.licensing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.