Admin SDK: Chrome Printer Management API

Chrome Printer Management API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการเครื่องพิมพ์ CUPS และเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้

บริการ: admin.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนําให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google ให้ไว้ หากแอปพลิเคชันต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคําขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสาร Discovery เป็นข้อมูลจําเพาะที่เครื่องอ่านได้สําหรับการอธิบายและใช้ REST API ซึ่งจะใช้ในการสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google API บริการหนึ่งอาจให้เอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการดังต่อไปนี้ และ URI ทั้งหมดด้านล่างเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://admin.googleapis.com

ทรัพยากร REST: admin.directory.v1.customers.chrome.printServers

วิธีการ
batchCreatePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchCreatePrintServers
สร้างเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หลายรายการ
batchDeletePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchDeletePrintServers
ลบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หลายรายการ
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
สร้างเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
ลบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
แสดงผลการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
แสดงรายการการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
patch PATCH /admin/directory/v1/{printServer.name=customers/*/chrome/printServers/*}
อัปเดตการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ทรัพยากร REST: admin.directory.v1.customers.chrome.printers

วิธีการ
batchCreatePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchCreatePrinters
สร้างเครื่องพิมพ์ภายใต้หน่วยขององค์กรที่ระบุ
batchDeletePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchDeletePrinters
ลบเครื่องพิมพ์เป็นกลุ่ม
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
สร้างเครื่องพิมพ์ภายใต้หน่วยขององค์กรที่ระบุ
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
ลบ Printer
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
แสดงทรัพยากร Printer (การกําหนดค่าเครื่องพิมพ์')
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
แสดงรายการการกําหนดค่าเครื่องพิมพ์
listPrinterModels GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:listPrinterModels
แสดงรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
patch PATCH /admin/directory/v1/{printer.name=customers/*/chrome/printers/*}
อัปเดตทรัพยากร Printer